Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Členka Odborného orgánu hodnotitelů. 2023 - 2023.
 2. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Posouzení návrhu grantového projektu. Bratislava: Slovenská akadémia ved, VEGA - vedecká grantová agentúra, 2023.
 3. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Posouzení studie pro lingvistický časopis Časopis pro moderní filologii. 2023.
 4. SOKOLOVA, Anastasija, Adriana VÁLKOVÁ a Ivana KOLÁŘOVÁ. Slovotvorný analyzátor pro výuku češtiny pro cizince. In Jazykovědné sdružení České republiky, pobočka Brno. 2023.
 5. SOKOLOVA, Anastasija, Ivana KOLÁŘOVÁ, Adriana VÁLKOVÁ a Tomáš KÁŇA. Slovotvorný analyzátor pro výuku češtiny pro cizince (SLAN). 2023.
 6. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizované a souslovné názvy z oblasti školství v mluvených a psaných textech. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2023, LX, suplementum, s. 101-114. ISSN 1212-5326.
 7. SOKOLOVA, Anastasija, Ivana KOLÁŘOVÁ a Adriana VÁLKOVÁ. Uživatelská příručka k softwaru SLAN. Brno, 2023. 30 s.
 8. 2022

 9. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Cena poroty za slovník. Jednota tlumočníků a překladatelů, 2022.
 10. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Kde jste? – Hlídáme. Kam jedeš? – Promluvit si s ním. aneb jak někdy odpovídáme na otázky s adverbii kam a kde. In Diana Svobodová, Radomil Novák, Andrea Balharová. Od textu k porozumění a komunikaci. Publikace k životnímu jubileu prof. Jany Svobodové. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2022. s. 101-114. ISBN 978-80-7599-296-3.
 11. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Názvy vzniklé univerbizací v učebnicích češtiny pro cizince: jak je zařadit do výuky češtiny jako cizího jazyka? 2022.
 12. SOKOLOVA, Anastasija a Ivana KOLÁŘOVÁ. Pilotní verze webového rozhraní slovotvorného analyzátoru pro výuku češtiny pro cizince (SLAN): možnosti zobrazení. In 76. setkání AUČCJ (19.02.2022). 2022.
 13. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Posouzení návrhu grantového projektu. Bratislava: Slovenská akadémia ved, VEGA - vedecká grantová agentúra, 2022.
 14. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Posouzení studie pro lingvistický časopis Časopis pro moderní filologii. 2022.
 15. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Posouzení studie pro lingvistický časopis Korpus - gramatika - axiologie. 2022.
 16. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Posouzení studie pro lingvistický časopis Naše řeč. 2022.
 17. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovník roku. Jednota tlumočníků a překladatelů, 2022.
 18. 2021

 19. KOLÁŘOVÁ, Ivana a Adriana VÁLKOVÁ. CZEDD a SLAN – online nástroje zaměřené na práci se slovotvorbou češtiny jako druhého/cizího jazyka. In X. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku. 2021.
 20. VÁLKOVÁ, Adriana a Ivana KOLÁŘOVÁ. CZEDD a SLAN — online nástroje zaměřené na práci se slovotvorbou češtiny jako druhého/cizího jazyka. Nová čeština doma a ve světě. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 78-92. ISSN 1805-367X.
 21. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Členka Odborného orgánu hodnotitelů. 2021 - 2021.
 22. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konjugace. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. II. Morfologie - morfologické kategorie, flexe. 1. vyd. Praha: Academia, 2021. s. 665-799. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-3185-3.
 23. KOLÁŘOVÁ, Ivana a František ŠTÍCHA. O slovníku univerbizátů. 2021.
 24. SOKOLOVA, Anastasija, Tomáš KÁŇA, Ivana KOLÁŘOVÁ a Adriana VÁLKOVÁ. Prezentace projektu SLAN na Business Research Foru MUNI. 2021.
 25. 2020

 26. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Členka Odborného orgánu hodnotitelů. 2020 - 2020.
 27. KOLÁŘOVÁ, Ivana, Jana BÍLKOVÁ a Miloslav VONDRÁČEK. Korpus - lingvistika - empirie. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2020. 246 s. ISBN 978-80-88211-13-6.
 28. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Nestandardně tvořené univerbizáty, jejich slovotvorná struktura a hodnocení jejich užití z pohledu vyjadřovacích konvencí stylových oblastí. In Mieczysław Balowski. Konwencja i kreacjaw języku i w literaturze czeskiej. 1. vyd. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznani, 2020. s. 173-190. Bohemica Posnaniensia, fasc. 24. ISBN 978-83-63090-33-3.
 29. TUŠKOVÁ, Jana Marie a Ivana KOLÁŘOVÁ. Ohlédnutí za 85 lety Rudolfa Šrámka. In Ivana Kolářová, Hana Svobodová. Variantnost v onymii a dialektech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 7-11. ISBN 978-80-210-9820-6.
 30. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Posouzení studie pro časopis Korpus - gramatika - axiologie. Korpus - Gramatika - Axiologie. Praha: Univerzita Hradec Králové - Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2020. ISSN 1804-137X.
 31. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa od substantiv s časovým významem a jejich prefixální deriváty v současné češtině. In Jana Bílková - Ivana Kolářová - Miloslav Vondráček. Korpus - lingvistika - empirie. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2020. s. 178-190. ISBN 978-80-88211-13-6.
 32. KOLÁŘOVÁ, Ivana a František ŠTÍCHA. Slovník univerbizátů (zjednoslovněných názvů). 1. vyd. Praha: Academia, 2020. 753 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-3131-0.
 33. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizované názvy jevů starších i nových: proměny frekvence a užívání v čase. In Lucie Jílková – Kamila Mrázková – Helena Özörencik. Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmannové. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 165-179. ISBN 978-80-7422-767-7.
 34. KOLÁŘOVÁ, Ivana. V ulici Kobližná/Kobližné, do ulice Nerudova/Nerudovy: gramatické tvary adjektivních jmen v postpozici jména obecného. In Ivana Kolářová - Hana Svobodová. Variantnost v onymii a dialektech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 139-154. ISBN 978-80-210-9820-6.
 35. KOLÁŘOVÁ, Ivana a Hana SVOBODOVÁ. Variantnost v onymii a dialektech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020.
 36. KOLÁŘOVÁ, Ivana a Hana SVOBODOVÁ. Variantnost v onymii a dialektech. Sborník příspěvků z konference uspořádané při příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., dr.h.c., ve dnech 18.–19. 1. 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 156 s. ISBN 978-80-210-9820-6.
 37. 2019

 38. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Co vše nám o slově napoví jazykový kontext aneb nejen lemmata, tagy a statistiky jsou v korpusu důležité. In Mezinárodní den jazyků aneb korpusy nejsou jen dortové. 2019.
 39. ŽIŽKOVÁ, Hana, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK a Jana Marie TUŠKOVÁ. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9534-2.
 40. ŽIŽKOVÁ, Hana, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK a Jana Marie TUŠKOVÁ. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9534-2.
 41. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konvenční a nekonvenční slovotvorné procesy a projevy kreativnosti při tvoření univerbizátů. In Konvence a kreativita v českém jazyce a literatuře. 2019.
 42. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Pod hradem Holštejn/Holštejnem, pod horou Milešovka/Milešovkou: konkurence shodného přívlastku a nominativu jmenovacího v postpozici vybraných jmen. In KARLÍK, Petr - MALČÍK, Petr. Svět podle Grepla. 1. vyd. Brno: Host, 2019. s. 111-121. ISBN 978-80-7577-810-9.
 43. 2018

 44. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Adverbializace. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 1101-1106. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1.
 45. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Posouzení odborné stati pro časopis Bohemica Olomucensia. Olomouc: Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2018. ISSN 1803-876X.
 46. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Posudek monografie: Martina Bodnárová, Zámená v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2018.
 47. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Posudek publikace před vydáním: Jitka Holasová: Dynamika zkracování v současné češtině. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2018.
 48. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Prostředky textového odkazování v současné češtině. In Přednáška na Filologické fakultě Wroclawské univerzity. 2018.
 49. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa deadjektivní. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 998-1016. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1.
 50. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa deadverbiální. Slovesa deinterjekční. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 1020-1024. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1.
 51. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa desubstantivní. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 958-998. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1.
 52. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovotvorné procesy a prostředky derivační. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 1. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 125-133. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1.
 53. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Specifické typy české konjugace. In Přednáška na Filologické fakultě Wroclawské univerzity. 2018.
 54. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Tvoření adverbií - sufixální deriváty a konverze. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 1076-1096. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1.
 55. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v současné češtině s přihlédnutím k polštině. In Přednáška na Filologické fakultě Wroclawské univerzity. 2018.
 56. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v současné slovotvorbě. In Přednáška v Jazykovědném sdružení ČR, Ústí nad Labem. 2018.
 57. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizáty. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 1. 1. vyd. Praha: Academia, 2018. s. 661-715. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1.
 58. 2017

 59. KOLÁŘOVÁ, Ivana. České kolokace a frazémy se slovy zdraví, zdravý, zdravě / nezdravý, nezdravě / chorobný, chorobně. 2017.
 60. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Členství v oborovém a verifikačním panelu, AI - jazykověda. OVHP Oborový a verifikační panel SVHa - společenské a humanitní vědy, 2017.
 61. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Kdy psát čárku před spojkou nebo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 1 s. Komenský, roč. 142, č. 02. ISSN 0323-0449.
 62. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Posouzení stati pro časopis Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. Praha: Nakladatelství učebnic Fortuna, 2017. ISSN 0009-0786.
 63. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Posouzení studie pro časopis Korpus - gramatika - axiologie. Korpus - Gramatika - Axiologie. Praha: Univerzita Hradec Králové - Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2017. ISSN 1804-137X.
 64. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Posouzení tří studií pro časopis Stylistyka. Stylistyka. Opole: Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 2017. ISSN 1230-2287.
 65. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v současné češtině, zejména v názvech živočichů a rostlin. 2017.
 66. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v současné slovní zásobě, obzvláště slovotvorbě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 378 s. ISBN 978-80-210-8851-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8929-2017.
 67. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v současné slovní zásobě, obzvláště slovotvorbě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 378 s. ISBN 978-80-210-8929-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8929-2017.
 68. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v současné slovní zásobě, obzvláště slovotvorbě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 378 s. ISBN 978-80-210-8851-1.
 69. 2016

 70. KOLÁŘOVÁ, Ivana a Marek LOLLOK. Bohemisté v Ratiboři. In Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2016. s. 203-205. ISSN 0009-0786.
 71. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Členství v oborovém a verifikačním panelu, AI - jazykověda. OVHP Oborový a verifikační panel SVHa - společenské a humanitní vědy, 2016.
 72. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Dlouho očekávaná příručka o současné češtině. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 141, č. 1, s. 60-61. ISSN 0323-0449.
 73. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5.
 74. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Oldřich Uličný – Ondřej Bláha (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny, 6: Úvahy o české morfologii (recenze). Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2016, roč. 77, č. 3, s. 224-229. ISSN 0037-7031.
 75. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Posouzení studie pro časopis Korpus - gramatika - axiologie. Korpus - Gramatika - Axiologie. Praha: Univerzita Hradec Králové - Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2016. ISSN 1804-137X.
 76. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Recenzní posouzení studie pro časopis Pedagogická orientace. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2016. ISSN 1211-4669.
 77. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Zdánlivý soulad a odlišná slovotvorná motivace málo frekventovaných sloves ve srovnání s běžnými slovotvornými typy. In Balowski, M. Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. 1. vyd. Poznań: Unywersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut filologii slowianskiej, 2016. s. 361-374. Bohemica Posnaniensia 14. ISBN 978-83-63090-72-2.
 78. 2015

 79. KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Cena děkana za významný tvůrčí čin. Masarykova univerzita, 2015.
 80. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
 81. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
 82. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
 83. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Členka. Oborový verifikační a hodnotící panel SVHa - společenské a humanitní vědy, 2015.
 84. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence shodného substantivního atributu a nominativu jmenovacího v současné češtině. In Přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. 2015.
 85. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Koreference a alterace v textovém odkazování. In Přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. 2015.
 86. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Mluvený projev žáků 1. stupně základní školy. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 139, č. 03, s. 21-25. ISSN 0323-0449.
 87. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Odraz každodenního vztahu člověka k živočichům v tvoření sloves od jejich názvů. In Mieczyslaw Balowski. Doświadczanie codzienności w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznań: Unywersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut filologii slowianskiej, 2015. s. 327-342. Bohemica Posnaniensia, fasc. 12. ISBN 978-83-63090-60-9.
 88. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Posouzení statí do časopisu Stylistyka (Opole, Polsko). Opole: Unywersytet Opolski, 2015.
 89. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Recenzní posudek publikace Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2015.
 90. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Recenzní posudek stati. Praha - Hradec Králové: ÚJČ AV ČR, v.v.i. - Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2015. 2 s. Korpus - gramatika - axiologie. ISSN 1804-137X.
 91. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa odvozená od adverbií jako periferie slovotvorného systému (na materiálu Českého národního korpusu). Časopis pro moderní filologii. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2015, roč. 97, č. 2, s. 179-189. ISSN 0008-7386.
 92. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Zdánlivý soulad a odlišná slovotvorná motivace málo frekventovaných sloves ve srovnání s běžnými slovotvornými typy. In Chaos a soulad v českém jazyce a literatuře. 2015.
 93. 2014

 94. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Celoživotní vzdělávání: ZS1BK_CjC3 Současný český jazyk 3. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
 95. KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. 336 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4120-8.
 96. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Členka. Oborový verifikační a hodnotící panel SVHa - společenské a humanitní vědy, 2014.
 97. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Členka. Nezávislá odborná komise MŠMT, 2014.
 98. KOLÁŘOVÁ, Ivana a Jana HOFFMANNOVÁ. Hypokoristika na -ča dříve a dnes. In Eva Minářová, Dagmar Sochorová, Jitka Zítková. Vlastní jména v textech a kontextech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 141-146. ISBN 978-80-210-6631-1.
 99. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Recenzní posudek stati. Praha - Hradec Králové: ÚJČ AV ČR, v.v.i. - Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2014. 2 s. Korpus - gramatika - axiologie. ISSN 1804-137X.
 100. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa odvozená od adverbií jako periferie slovotvorného systému (na materiále Českého národního korpusu). In Korpusová lingvistika 2014. 2014.
 101. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Vlastní jména typu Meziříčí, Pětipotočí v Českém národním korpusu. In Eva Minářová, Dagmar Sochorová, Jitka Zítková. Vlastní jména v textech a kontextech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 107-114. ISBN 978-80-210-6631-1.
 102. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Význam a konkurence vybraných druhů odkazovacích zájmen v kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 257 s. ISBN 978-80-210-7570-2.
 103. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Význam a konkurence vybraných druhů odkazovacích zájmen v kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 257 s. ISBN 978-80-210-7570-2.
 104. 2013

 105. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Atribut. In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 725-735. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9.
 106. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Časování sloves. In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 451-502. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9.
 107. KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. 296 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4112-3.
 108. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Doplněk. In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 722-724. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9.
 109. KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Jak učit češtinu zajímavě a komunikativně. 2013.
 110. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jubileum Evy Minářové. In Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství, a. s., 2013. s. 151-152. ISSN 0009-0786.
 111. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Komplement. In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 685-703. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9.
 112. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Kompozita (adjektiva). In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 217-226. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9.
 113. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Kompozita (substantiva). In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 179-196. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9.
 114. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence konverzních sufixů u desubstantivních sloves jako prostředek lišící význam a styl (na materiále Českého národního korpusu). In Stylistika v kontextu historie a současnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 145-152. ISBN 978-80-210-6114-9.
 115. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Nová publikace o stylistice. (recenze). 1. vyd. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství, a. s., 2013. 2 s. Český jazyk a literatura 64, č. 2. ISSN 0009-0786.
 116. KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. O knize Čeština zajímavě a komunikativně. In Forum bohemicum XXXI. 2013.
 117. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Odraz každodenního vztahu člověka k živočichům v tvoření sloves od jejich názvů. In Prožívání každodennosti v českém jazyce a literatuře. 2013.
 118. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Recenzní posouzení Standardů Českého jazyka, připravovaných v rámci Standardů pro základní vzdělávání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013.
 119. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Recenzní posudek na monografii O. Uličný (ed.) K syntaktologii češtiny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.
 120. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Recenzní posudek na návrh grantového projektu. 1. vyd. Bratislava: Slovenská akadémia ved, VEGA - vedecká grantová agentúra, 2013.
 121. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Recenzní posudek na studii do časopisu Pedagogická orientace. 1. vyd. Brno: Pedagogická orientace (časopis), vyd. Česká pedagogická společnost + Masarykova univerzita, 2013. ISSN 1211-4669.
 122. HOFFMANNOVÁ, Jana a Ivana KOLÁŘOVÁ. Se vám to nelíbí? Jednoslabičné začátky českých výpovědí/dialogických replik: v běžně mluvené češtině a beletristické stylizaci. Korpus - Gramatika - Axiologie. Hradec Králové: UHK, Pedagogická fakulta a ÚJČ AV ČR, 2013, roč. 07/2013, č. 1, s. 36-47. ISSN 1804-137X.
 123. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa vyjadřující procesy spojené s místem tvořená sufixem -i- (hnízdit, tábořit) a kombinovaným formantem PREFIX + -I- (zalesnit, podsklepit). In Gramatika a korpus 2012 - Grammar and corpora 2012. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2013. s. 1-14. ISBN 978-80-7435-243-0.
 124. TUŠKOVÁ, Jana Marie, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Ivo MARTINEC a David KROČA. Stylistika v kontextu historie a současnosti. 2013.
 125. Stylistika v kontextu historie a současnosti. Docentce Evě Minářové k životnímu jubileu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 263 s. ISBN 978-80-210-6114-9.
 126. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Textová soudržnost. In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 905-917. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9.
 127. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Tvoření adverbií. In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 272-281. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9.
 128. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Tvoření číslovek. In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 282-287. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9.
 129. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Tvoření sloves. In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 226-271. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9.
 130. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizáty. In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 163-178. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9.
 131. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizované názvy institucí – stylová hodnota, expresivita a vhodnost jejich užití z hlediska jazykové kultury. Stylistyka. Opole: Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 2013, XXII, č. 1, s. 213-232. ISSN 1230-2287.
 132. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Zpráva pro redakci časopisu Korpus - gramatika - axiologie: recenzní posouzení studie Automatická slovnědruhová desambiguace slova "to" v ustálených výrazecn. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, PEdagogická fakulta, 2013. KGA 07/2013. ISSN 1804-137X.
 133. 2012

 134. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Bezpodmětové věty v češtině typu V sále (to) hučelo a jejich konkurence s jinými větnými strukturami. In Přednáška. Prešovská univerzita v Prešově. 2012.
 135. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Časování sloves. Nepravidelnosti tvoření slovesných tvarů v češtině, problematika doloženosti některých tvarů v Českém národním korpusu. In Přednáška. Prešovská univerzita v Prešově. 2012.
 136. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Deiktická zájmena jako prostředky implicitně odkazovací a textově navazovací. 2012.
 137. KOLÁŘOVÁ, Ivana. František Všetička, Ariadnino Arkanum (recenze). Stylistyka XXI. 1. vyd. Opole, Warszawa: Unywersytet Opolski, Polska Akademia Nauk, 2012. 5 s. Stylistyka XXI - Styl Narodowy. ISSN 1230-2287.
 138. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jak může být ovlivněna možnost volby odpovědí na otázky s adverbiem KAM. In Novák, Radomil. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Svoboda jazyka - jazyk svobody. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2012. s. 48-57. ISBN 978-80-7464-173-2.
 139. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jak může být ovlivněna možnost volby odpovědí na otázky s adverbiem KAM? 2012.
 140. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jak se odráží zájem o téma zdraví a nemocí v užití vybraných kolokací v českých textech. Stylistyka. Opole: Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii, 2012, XXI, č. 1, s. 253-270. ISSN 1230-2287.
 141. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Odraz setkání generací z různých století v jazyku novely Otakara Bystřiny. In Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2012. s. 423-434. ISBN 978-83-63090-24-1.
 142. KOLÁŘOVÁ, Ivana a Jana HOFFMANNOVÁ. Se vám to nelíbí? „Jambické“ začátky českých výpovědí / dialogických replik: v mluvené češtině a beletristické stylizaci. In Gramatika a korpus IV - Grammar and Corpora IV. 2012.
 143. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Skladba. In Český jazyk. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. s. 169-280. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3358-6.
 144. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slova zdraví, nemoc, zdravý v české frazeologii. In Přednáška. Prešovská univerzita v Prešově. 2012.
 145. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa vyjadřující procesy spojené s místem tvořená sufixem -i- (hnízdit, tábořit) a kombinovaným formantem ´prefix + -i-´ (zalesnit, podsklepit). 2012.
 146. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace a sousloví v pojmosloví a terminologii vybraných předmětů výuky. In Fórum bohemicum XXX. 2012.
 147. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizační tendence v pojmenování jevů z oblasti zdravotnictví (na materiále Českého národního korpusu). In Čmejrková, S. & Hoffmannová, J. & Klímová, J. Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2012. s. 561-566. ISBN 978-80-246-2121-0.
 148. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizované názvy institucí – stylová hodnota, expresivita a vhodnost jejich užití z hlediska jazykové kultury. 2012.
 149. 2011

 150. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Co je nejčastěji zdravé, nezdravé nebo chorobné (zdravý rozum nezdravá strava, chorobné stavy. In Škola a zdraví 21. 7. konference s mezinárodní účastí. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
 151. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Členství ve výboru Jazykovědného sdružení AV ČR. Jazykovědné sdružení AV ČR, 2011.
 152. KOLÁŘOVÁ, Ivana. František Všetička, Garance grotesknosti (recenze). Stylistyka XX. 1. vyd. Opole, Warszawa: Unywersytet Opolski, Polska Akademia Nauk, 2011. 6 s. Stylistyka XX - Integracja w stylistyce. ISSN 1230-2287.
 153. KOLÁŘOVÁ, Ivana. František Všetička, Morava a Slezsko literární, Nakladatelství J. Václ, Olomouc 2009. Instytut Filologii Polskiej Akademii Nauk, Oddzial w Poznaniu, 2011. 5 s. Bohemistyka XI, 1/2011. ISSN 1642-9893.
 154. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jazykové prostředky zobrazení přírody Moravského krasu v myšlení člověka 18. století (podle knihy Alfreda Technika Mlýn na ponorné řece). In Balowski, M.; Hádková, M. Svět kreslený slovem. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011. s. 225-234, 11 s. ISBN 978-80-7414-365-6.
 155. KOLÁŘOVÁ, Ivana. K nedožitým narozeninám Přemysla Hausera. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2011. 5 s. Jazykovědné aktuality, 48, 2011, č. 1 a 2. ISSN 1212-5326.
 156. KOLÁŘOVÁ, Ivana a Jana HOFFMANNOVÁ. Kombinatorika temporálních konektorů. In Kapitoly z české gramatiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2011. s. 1081-1120. Lingvistika. ISBN 978-80-200-1845-8.
 157. KOLÁŘOVÁ, Ivana. O jazyce a stylu v publikaci z Českých Budějovic. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2011. 7 s. Naše řeč, 2011, roč. 94, č. 2. ISSN 0027-8203.
 158. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Problematika stylového hodnocení frekventovaných univerbizátů v textech různých stylových oblastí. Stylistyka. Opole, Warszawa: Polska AS, Unywersytet Opolski, IFP, 2011, XX, č. 1, s. 363-379. ISSN 1230-2287.
 159. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Sufixální derivace sloves od substantivních názvů osob. In Petkevič, Vladimír; Rosen, Alexander. Korpusová lingvistika Praha 2011 – 3 Gramatika a značkování korpusů. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. s. 24-37. ISBN 978-80-7422-116-3.
 160. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace. In Kapitoly z české gramatiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2011. s. 273-410. Lingvistika. ISBN 978-80-200-1845-8.
 161. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizační tendence v pojmenování jevů z oblasti zdravotnictví (na materiále Českého národního korpusu). In Čeština v pohledu synchronním a diachronním. 2011. ISBN 978-80-86496-49-8.
 162. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Věty vyjadřující věk spojené časovým vztahem s předchozím textem. In Mitter, Patrik. Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. 1 díl – část jazykovědná. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně,, 2011. s. 374-379. ISBN 978-80-7414-362-5.
 163. KOLÁŘOVÁ, Ivana. What is Most Often Healthy, Unhealthy or Pathological (Healthy Mentality, Unhealthy Diet, Pathological Condition). In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21. Health Literacy through Education. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. s. 47-58. ISBN 978-80-210-5720-3.
 164. KOLÁŘOVÁ, Ivana. What Looks and What Appears to us as Healthy, Ill or Pathological. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21. Health Education: Initiatives for Educational Areas. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. s. 223-233. ISBN 978-80-210-5524-7.
 165. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Základní jevy koreference. In Kapitoly z české gramatiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2011. s. 979-1000. Lingvistika. ISBN 978-80-200-1845-8.
 166. 2010

 167. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Co vypadá a co na nás působí zdravě, nezdravě, chorobně. In 6. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.
 168. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Color in Symptomatic Images of Health and Disease in the Czech Language. In Řehulka, E. (ed.): School and Health: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 149-155. ISBN 978-80-210-5259-8.
 169. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Členka výboru Jazykovědného sdružení AV ČR. Brněnská pobočka JS AV ČR, 2010.
 170. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence víceslovných a univerbizovaných názvů v oblasti gastronomie. In ČMEJRKOVÁ, Světla, Jana HOFFMANNOVÁ a Eva HAVLOVÁ. Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2010. s. 153-157. ISBN 978-80-246-1756-5.
 171. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná A46 (recenze). Brno: Masarykova univerzita, 2010.
 172. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v názvech Blanenska, Moravského krasu a okolí v textech různých stylových oblastí (na materiále Českého národního korpusu a v internetových textech). In Odbicie ważnych wydarzeń historycznych v języku i w literaturce czeskiej. 1. vyd. Poznań: Instytut filologii słowiańskiej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010. s. 395-402. ISBN 978-83-926152-7-9.
 173. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizované názvyjevů prezentovaných v médiích a v publicistických textech. Stylistyka. Opole: Uniwersytet Opolski. IFP. ITPN, 2010, XIX, č. 1, s. 189-207. ISSN 1230-2287.
 174. 2009

 175. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Barva v obrazu symptomů zdraví a nemoci v českém jazyce. In Škola a zdraví pro 21. století. 2009.
 176. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Členka výboru Jazykovědného sdružení AV ČR, pobočka v Brně. Výbor Jazykovědného sdružení AV ČR, pobočka v Brně, 2009.
 177. KOLÁŘOVÁ, Ivana. E-learningový kurz SA4BP_SCJ3 Současný český jazyk. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009.
 178. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Health in Czech Phraseology: Who is Healthy as a Horse and Who has Robust Health? In School and Health 21, 2009. General Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, MSD, 2009. s. 89-99. ISBN 978-80-210-4929-1.
 179. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jazykový rozbor pro studium Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ. 2009.
 180. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jubileum profesora Rudolfa Šrámka. Bohemistyka. Poznań: Instytut Filologii Slowiańskej UAM + Pro, 2009, roč. IX, č. 2, s. 151-153. ISSN 1642-9893.
 181. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence víceslovných a univerbizovaných názvů v oblasti gastronomie. In Užívání a prožívání jazyka. 2009.
 182. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Kurz Současný český jazyk IV A - Nauka o slovní zásobě. 2009.
 183. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Mezinárodní vědecká konference Rudolf Šrámek a onomastika, 22. ledna 2009. Bohemistyka. Poznań: Instytut Filologii Slowiańskej UAM + Pro, 2009, roč. IX, č. 2, s. 154-158. ISSN 1642-9893.
 184. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Názvy barev v přirovnáních v textech současné češtiny (na materiále Českého národního korpusu). Stylistyka. Opole-Kraków-Lublin: Uniwersytet Opolski, 2009, XVIII, č. 1, s. 253-261. ISSN 1230-2287.
 185. TUŠKOVÁ, Jana Marie, Eva MINÁŘOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ a Ivo MARTINEC. Rudolf Šrámek a onomastika. 2009.
 186. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Řezník Telátko aneb všední poezie jazyka. Literární noviny. Brno: Právo, solidarita a informace, o.s., 2009, XX, č. 10, s. 11-11. ISSN 1210-0021.
 187. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v názvech v Moravském krasu a okolí v textech různých stylových oblastí. In Český jazyk a literatura – reflexe významných historických událostí. 2009.
 188. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Víceslovné názvy rostlin a živočichů a jim konkurující univerbizáty (na materiále českého národního korpusu). In ŠINK, R. (ed.) Čeština - jazyk slovanský 3. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, 2009. s. 77-90. ISBN 978-80-7368-662-8.
 189. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Význam výpovědí typu TO JÁ RÁD, TO MY JEN TAK, TO ONI VŽDYCKY (na materiále Českého národního korpusu). In MITTER, P. - TOŠKOVÁ, K. (eds.) Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerizta Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky, 2009. s. 153-157. ISBN 978-80-7414-131-7.
 190. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Zájmenné a nezájmenné korelativum to v postpozici podmínkových vět (na materiále Českého národního korpusu). Acta Universitatis Carolinae. Praha: Univerzita Karlova, 2009, XLI/2006, č. 1, s. 149-158. ISSN 0323-0813.
 191. 2008

 192. TUŠKOVÁ, Jana Marie a Ivana KOLÁŘOVÁ. Bibliografie Rudolfa Šrámka za léta 1956 - 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 54 s. Katedra českého jazyka. ISBN 978-80-210-4754-9.
 193. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Deiktická zájmena ve větách se slovesy pohybu a jejich konkurence s jinými výrazy. In ŠTÍCHA, F. - FRIED, M. (eds.) Grammar and Corpora - Gramatika a korpus 2007. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 375-381. ISBN 978-80-200-1634-8.
 194. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Gramatika a korpus - Grammar & Corpora podruhé. Češtinář. Hradec Králové: Katedra českého jazyka a literatury UHK, 2008, XVIII, č. 3, s. 96-101, 5 s. ISSN 1211-6874.
 195. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jubileum docentky Evy Minářové. Bohemistyka. Raciborz: Pro + PWSZ v Raciborzu, 2008, roč. 2008, 1-4, s. 431-434. ISSN 1642-9893.
 196. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence univerbizovaných a víceslovných názvů jevů z oblasti školství a vzdělávání. In JANDOVÁ, E. (ed.) K diferenciaci jazykových prostředků. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. 12 s. ISBN 978-80-7368-637-6.
 197. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Obraz Otakara Bystřiny v názorech vědeckých pracovníků, ve světle vzpomínek potomků a pamětníků. USTA ad Albim BOHEMICA. Ústí nad Labem: Kat. bohemist. Pedagogické fakulty UJEP, 2008, VII/2007, č. 1, s. 32-34. ISSN 1213-7618.
 198. HOFFMANNOVÁ, Jana a Ivana KOLÁŘOVÁ. Reprodukce cizí / vlastní řeči v mluvených projevech. In KOPŘIVOVÁ, M. - WACLAWIČOVÁ, M. (eds.) Čeština v mluveném korpusu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 115-123. ISBN 978-80-7106-982-9.
 199. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Skládání slov v kontextu současné češtiny. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2008, roč. 58/2007-08, č. 5, s. 255-257. ISSN 0009-0786.
 200. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa tvořená sufixací od přejatých adjektiv (na materiále Českého národního korpusu). In BALOWSKI, M. - SVOBODA, J. (eds.)Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. 1. vyd. Raciborz: Panstwowa wyzsza szkola zawodowa w Raciborzu + Wydawnictwo Pro, 2008. s. 107-116. ISBN 978-83-60730-15-7.
 201. KOLÁŘOVÁ, Ivana a Jana HOFFMANNOVÁ. Složené temporální konektory založené na komponentech NEŽ, CO. In ŠTÍCHA, F. - FRIED, M. (eds. Grammar and Corpora - Gramatika a korpus 2007. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 353-364. ISBN 978-80-200-1634-8.
 202. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Substantiva odkazující k obsahu textu (situace, problém) a jim konkurující deiktické zájmeno. In JAKLOVÁ, A. (ed.) Člověk - jazyk - text. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. s. 241-244. ISBN 978-80-7394-075-1.
 203. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Významové souvislosti univerbizátů a s nimi stejně znějících výrazů v textech současné češtiny. Stylistyka. Opole-Kraków-Lublin: Uniwersytet Opolski, 2008, XVII, č. 1, s. 295-312. ISSN 1230-2287.
 204. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Zdraví a česká frazeologie (Kdo je zdravý jako řípa a má pevné zdraví?). In School and Health 4. 2008.
 205. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Zkušenosti s využíváním e-learningu ve výuce českého jazyka. In ŘEHOUT, V. (ed.) Pedagogický software 2008. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008. s. 21-23. ISBN 80-85645-59-9.
 206. 2007

 207. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Deiktické výrazy (ko)referenční s lokalizačním a direktivním vyjádřením. In MITTER, P. - KOTEN, J. (eds.) Prostor v jazyce a literatuře. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. s. 105-107. ISBN 978-80-7044-863-2.
 208. KOLÁŘOVÁ, Ivana a Jana HOFFMANNOVÁ. Kombinatorika temporálních konektorů: jejich sémanticko-pragmatická a stylistická profilace (získaná interpretací korpusových dat). Stylistyka. Opole: Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii, 2007, XVI, č. 1, s. 81-93. ISSN 1230-2287.
 209. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence univerbizátů a neuniverbizovaných názvů průkazů, dokumentů, formulářů v textech různých stylových oblastí. In BALOWSKI, M. - MOLDANOVÁ, D. (eds.) Co všechno slovo znamená. 1. vyd. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2007. s. 147-152. ISBN 978-80-7044-901-1.
 210. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Kritéria a možnosti rozlišení navazovací a expletivní platnosti slova to (V hodinách to hrklo / To hrklo v hodinách). In ŠTÍCHA, F. - ŠIMANDL, J. (eds.) Gramatika a korpus / Grammar and Corpora 2005. 1. vyd. Praha: ÚJČ AV ČR, 2007. s. 143-151. ISBN 80-86496-32-5.
 211. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa tvořená předponou a kmenovou příponou -i/-ni v textech Českého národního korpusu. In KLÍMOVÁ, K. - MINÁŘOVÁ, E. (eds.) Čeština - bádání a učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 42-44. ISBN 978-80-210-4278-0.
 212. KOLÁŘOVÁ, Ivana a Jana HOFFMANNOVÁ. Slovo prý/prej: možnosti jeho funkční a sémantické diferenciace. In ŠTÍCHA, F. - ŠIMANDL, J. (eds.) Gramatika a korpus / Grammar and Corpora 2005. 1. vyd. Praha: ÚJČ AV ČR, 2007. s. 93-102. ISBN 80-86496-32-5.
 213. BÍLKOVÁ, Jana a Ivana KOLÁŘOVÁ. Srovnání českých a německých jazykových prostředků v publikaci Františka Štíchy. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2007, roč. 90, č. 1, s. 44-46. ISSN 0027-8203.
 214. KOLÁŘOVÁ, Ivana. The teachers role in creating a classrooom atmosphere that promotes the development of primary school pupils communication skills. In ŘEHULKA, E. (ed.) School and Health 21 2. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 387-396, 9 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
 215. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizované výrazy odvozené sufixy od slov s časovým významem. Stylistyka. Opole: Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii, 2007, XVI, č. 1, s. 465-477. ISSN 1230-2287.
 216. 2006

 217. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Andrej Ivanovič Izotov, Česká a ruská výzva jako funkčně sémantická kategorie (recenze). Raciborz: Pro + PWSZ v Raciborzu, 2006.
 218. HAUSER, Přemysl, Eva MINÁŘOVÁ, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Ivana LUKLOVÁ a Ivana KOLÁŘOVÁ. Forum bohemicum XXIII - Jak na větné členy a věty vedlejší; textová syntax. 2006.
 219. KOLÁŘOVÁ, Ivana. František Všetička, Možnosti Meleté (recenze). Opole: Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii, 2006.
 220. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Klasifikace syntaktických jevů v učebnicích F. Bartoše ve světle syntaktického učiva v současných mluvnicích češtiny. Acta Musealia. František Bartoš - jazykovědec, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí úmrtí. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 43-46. ISSN 0862-8548.
 221. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí. In JAKLOVÁ, A. (ed.) Komunikace - styl - text. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 165-168. ISBN 80-7040-819-7.
 222. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence univerbizovaných a víceslovných pojmenování v textech Českého národního korpusu. In Český jazyk a literatura v interakci - Jezyk i literatura czeska w interakcji. 1. vyd. Racibórz: Panstwowa wyzsza szkola zawodowa w Raciborzu + Wydawnictwo Pro, 2006. s. 99-108. ISBN 83-920312-7-X.
 223. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Možnosti odkazování k jazykovému vyjádření vlastnosti v češtině zájmeny TO a TAKOVÝ. In ŠTÍCHA, F. (ed.) Možnosti a meze české gramatiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. s. 249-267. Možnosti a meze české gramatiky. ISBN 80-200-1463-2.
 224. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Možnosti rozvíjení komunikačních schopností žáků ve výuce. In KLENKOVÁ, J. - VOJTOVÁ, V. (ed.) Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2006. s. 25-30.
 225. HOFFMANNOVÁ, Jana a Ivana KOLÁŘOVÁ. Nová příručka pro uživatele Českého národního korpusu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2006.
 226. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Postoje k užívání různých jazyků a útvarů národního jazyka v knihách Marie Kubátové. In ZACHOVÁ, A. - POSLEDNÍ, P. - VÍŠKA, V. (eds.) Setkání s druhým. Sborník příspěvků z VI. literární laboratoře konané v Hradci Králové 25.-26. ledna 2006. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 143-148. ISBN 80-7041-692-0.
 227. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Pozice, významy a funkce výrazu JAK TO (na materiále Českého národního korpusu). Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR Praha, 2006, roč. 89, č. 1, s. 1-10. ISSN 0027-8203.
 228. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Predikativní a nepredikativní konstrukce v monografii Miloslava Vondráčka. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR Praha, 2006, roč. 89, č. 1, s. 37-40. ISSN 0027-8203.
 229. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa s metaforickým významem jako prostředek pro vyjádření mezilidských vztahů, psychických stavů a atmosféry prostředí. Stylistyka. Opole: Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii, 2006, XV, č. 1, s. 237-248. ISSN 1230-2287.
 230. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovo TO jako koreferent temporálních, lokalizačních a direktivních výrazů v českých textech. In BINDER, E. - STADLER, W. - WEINBERGER, H. (eds.) Zeit - Ort - Erinnerung. Slawistische Erkundungen aus sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlicher Perspektive. Festschrift für Ingeborg Ohnheiser and Christine Engel zum 60. Geburtstag. 1. vyd. Innsbruck: Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, Abteilung Sprachwissenschaft, 2006. s. 409-423. ISBN 3-85124-221-1.
 231. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Srovnání českého a německého jazyka (recenze). Český jazyk a literatura. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství a. s., 2006, roč. 56, č. 3, s. 152-154. ISSN 0009-0786.
 232. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Žena při setkání s nezákonným jednáním v románech Zdeny Frýbové. In PAVERA, L. - NEBESKÝ, J. J. K. (eds.) Žena v české a slovenské literatuře. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2006. s. 224-232. ISBN 80-7248-380-3.
 233. 2005

 234. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Frazémy se slovesem MÍT a výrazem TO (na materiále Českého národního korpusu). In Parémie národů slovanských II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. s. 99-107. ISBN 80-7368-100-5.
 235. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Karel Kamiš: Lokálové konstrukce ve struktuře věty (recenze). Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, ÚJČ, 2005, roč. 66/2005, č. 1, s. 61-64. ISSN 0037-7031.
 236. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Patrik Mitter: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině. (recenze). Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2005, XLII, 3-4, s. 50-53. ISSN 1212-5326.
 237. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Podíl deiktických konektorů na vyjadřování časových vztahů v textu. In Čas v jazyce a v literatuře. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2005. s. 115-119. ISBN 80-7044-716-8.
 238. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Publikace o současné stylistice. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciov, 2005, roč. 55/2004-05, č. 3, s. 154-156. ISSN 0009-0786.
 239. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Výpovědi uvozené slovem ono, jejich hodnocení syntaktické a stylové. Stylistyka. Opole -Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Unywersytetu Opolskiego, 2005, XIV, č. 1, s. 635-649. ISSN 1230-2287.
 240. 2004

 241. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Cvičení z nauky o slovní zásobě a tvoření slov pro studující učitelství 1. stupně základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 88 s. ISBN 80-210-3343-6.
 242. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Deiktická zájmena v mluvnických pracích, jejich výskyt, užití a význam v textech reálné komunikace. In Stalość i zminność w języku i literaturze czeskiej XX. wieku - Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. 1. vyd. Wałbrzych - Ostrava: Państwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu - Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. s. 127-134. ISBN 83-911312-6-2.
 243. KOLÁŘOVÁ, Ivana. František Všetička, Kroky Kalliopé, Olomouc: Votobia, 2003, 285 s. (recenze). Stylistyka. Opole -Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Unywersytetu Opolskiego, 2004, XIII, č. 1, s. 391-395. ISSN 1230-2287.
 244. KOLÁŘOVÁ, Ivana. František Všetička, Olomouc literární, Votobia, Olomouc, 2002, 255 s. (recenze). Bohemistyka. Walbrzych: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 144-148. ISSN 1642-9893.
 245. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Frazeologické výrazy s nereferenčně užitým slovem TO. In BOGOCZOVÁ, Irena. Sborník prací FF OU věnovaný životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc., a doc. PhDr. Naděždy Bayerové, CSc. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004. s. 263-272. ISBN 80-7042-664-0.
 246. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Frazeologické výrazy se slovem to v jazykové komunikaci. In Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu" v lingvistickém zkoumání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 188-192. ISBN 80-244-0838-4.
 247. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Názory na neplnovýznamová slova v mluvnických pracích Františka Trávníčka a jejich srovnání s přístupy v lingvistických pracích vzniklých naMoravě v 60.-90. letech 20. století. In Studia Moravica I. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 63-69. ISBN 80-244-0845-7.
 248. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Podíl slov to, ono//ten, onen na stylovém hodnocení textu. In MINÁŘOVÁ, Eva a Karla ONDRÁŠKOVÁ. Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 269-273. ISBN 80-210-3568-4.
 249. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Rodové podoby deiktických výrazů ten, ta a univerzální odkazovací výraz to v textech různých stylů. Stylistyka. Opole -Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Unywersytetu Opolskiego, 2004, XIII, č. 1, s. 329-339. ISSN 1230-2287.
 250. MINÁŘOVÁ, Eva, Ivana KOLÁŘOVÁ, Jana OBROVSKÁ, Ivana LUKLOVÁ, Dagmar BULOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Přemysl HAUSER, Hana BOROVSKÁ, Rudolf ŠRÁMEK a Ivo MARTINEC. Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny, perspektivy. 2004.
 251. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Významy slova to v navazovací platnosti v textech českého národního korpusu. In KARLÍK, Petr. Korpus jako zdroj dat o češtině. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 165-174. ISBN 80-210-3595-1.
 252. 2003

 253. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Deiktické slovo s nevyhraněným významem jako prostředek stylizace mluvenosti v prozaických textech. In Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Milanu Jelínkovi k 80. narozeninám. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2003. s. 177-183. Řada jazykovědná D3. ISBN 80-7248-188-6.
 254. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Funkce cizojazyčných prostředků v knihách Marie Kubátové. Stylistyka. Opole: Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 2003, XII, č. 1, s. 225-235. ISSN 1230-2287.
 255. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jazykové prostředky vyjadřování nesouhlasu v prózách Evy Bešťákové. In Postmodernismus v české a slovenské próze. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2003. s. 243-250. ISBN 80-7248-205-X.
 256. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Libor Pavera, František Všetička, Lexikon literárních pojmů (recenze). Bohemistyka. Walbrzych: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2003, roč. 3, č. 1, s. 60-63. ISSN 1642-9893.
 257. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Možnosti substituce slov to, tak v postavení na začátku a uprostřed výpovědi. In Okraj a střed v jazyce a literatuře. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003. s. 140-147. ISBN 80-7044-479-7.
 258. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Některé termíny valenční syntaxe v učebnicích českého jazyka pro základní školy. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2003, roč. 53/2002-20, č. 2, s. 75-78. ISSN 0009-0786.
 259. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Pojmenování barev jako prostředek vyjadřování subjektivních postojů. In České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. s. 171-174. ISBN 80-244-0628-4.
 260. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Pracovní sešity k učebnicím českého jazyka pro 2. - 5. ročník ZŠ. Komenský : časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2003, roč. 127, č. 5, s. 40-41. ISSN 0323-0449.
 261. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovo to v ustálených víceslovných výrazech jako prostředek kontextové a situační deixe. Usta ad Albim, Bohemica. Ústí nad Labem: Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, 2003, roč. 1, č. 3, s. 49-54. ISSN 1213-7618.
 262. ŠRÁMEK, Rudolf, Ingeborg OHNHEISER, Jana OBROVSKÁ, Karel KOMÁREK a Ivana KOLÁŘOVÁ. Základy české gramatiky s texty a cvičeními - Grundlagen der tschechischen Grammatik mit Texten und Übungen. 1. vyd. Brno - Innsbruck: Masarykova univerzita - Verlag des Instituts für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, 2003. 303 s. Volná řada - Slavica Aenipontana, Band 11. ISBN 3-85124-207-6.
 263. OHNHEISER, Ingeborg, Rudolf ŠRÁMEK, Ivana KOLÁŘOVÁ, Karel KOMÁREK, Jana OBROVSKÁ a Helena KNESELOVÁ. Základy české gramatiky s texty a cvičeními. Grundlagen der tschechischen Grammatik mit Texten und Übungen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 303 s. ISBN 80-210-3243-X.
 264. 2002

 265. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Arbesův život a jeho romaneta z pohledu literárního vědce. Stylistyka. Opole-Kraków-Lublin: Uniwersytet Opolski, 2002, XI, č. 1, s. 193-205. ISSN 1230-2287.
 266. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Karel Komárek, Osobní jména v českých biblích, Olomouc: Votobia, 2002, 132 stran (recenze). Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studiaAV ČR, 2002, roč. 125, 1-2, s. 164-166. ISSN 0024-4457.
 267. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Libor Pavera: Josef Vašica. Pokus o portrét. Verbum, Matice slezská v Opavě, Opava 2001, 120 s. (recenze). Bohemistyka. Walbrzych: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 51-54. ISSN 1642-9893.
 268. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Možnosti interpretace slova to jako výrazu konkurujícího různým gramatickým tvarům deiktického zájmena. In Sborník prací filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě D2. 1. vyd. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, 2002. s. 41-46. Řada jazykovědná. ISBN 80-7248-167-3.
 269. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Náměty z českého jazyka a slohu v dalším vzdělávání učitelů. Český jazyk a literatura. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství, a. s., 2002, roč. 53, č. 1, s. 40-43. ISSN 0009-0786.
 270. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Sborník prací Filozofické fakulty BU - Linguistica Brunensia. Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 70-71. ISSN 1211-3384.
 271. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Takze jako navazovací výraz v souvětích i souvislých textech a jeho synonymie s výrazy jinými. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 2002, roč. 85, č. 2, s. 90-97. ISSN 0027-8203.
 272. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Významy a funkce univerzálního deiktického slova to. In Čeština - univerzália a specifika 4. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. s. 317-319. ISBN 80-7106-611-7.
 273. 2001

 274. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Bezpodmětové slovesné věty v češtině a výrazy s neurčitým významem. In Čeština - jazyk slovanský. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. s. 136-141. ISBN 80-7042-194-0.
 275. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Hranice možnosti slovnědruhové interpretace významově nevyhraněných slov v reálné komunikaci. In Konec a začátek v jazyce a literatuře. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. s. 210-213. ISBN 80-7044-370-7.
 276. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Humor v Čistých radostech života Jana Šmída. Stylistyka. Opole-Kraków-Lublin: Uniwersytet Opolski, 2001, X, č. 1, s. 451-459. ISSN 1230-2287.
 277. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jak je to vlastně s vyjadřovacími schopnostmi studentů? Český jazyk a literatura. Praha: SPN - Pedagogické nakladatelství, a. s., 2001, roč. 51/2000-01, 5-6, s. 131-135. ISSN 0009-0786.
 278. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jazyková podoba názvů měst, obcí a vyšších územních celků v českých mluvnicích. In Vlastní jména v mluvnicích češtiny a v tradicích českého mluvnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 51-56. ISBN 80-210-2513-1.
 279. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jazyková situace v knihách Marie Kubátové z 90.let. In Deset let poté. Česká a slovenská literatura po roce 1989. 1. vyd. Praha-Opava: Ústav pro českou literaturu AV ČR - Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě - Slezské zemské muzeum, 2001. s. 149-155. ISBN 80-7248-117-7.
 280. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jazykové prostředky orientace na adresáta v textech užívaných při práci s výpočetní technikou. In Termina 2000. Sborník příspěvků z II. konference 1996 a III. konference 2000. 1. vyd. Praha - Liberec: Nakladatelství Galen - Technická univerzita Liberec - UJČ AV ČR - ČNU, 2001. s. 123-127. ISBN 80-7262-105-X.
 281. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jméno obce v názvech administrativních celků, institucí, firem a sportovních celků. Jazykovědné aktuality. Praha: UJČ AV ČR, 2001, XXXVIII, č. 3, s. 40-45. ISSN 1212-5326.
 282. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Lexikální zvláštnosti publicistických rozhovorů s umělci a zájemci o umění. In Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. s. 21-27. ISBN 80-7042-589-X.
 283. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Libor Pavera, Od středověku k romantismu. Úvahy o starší literatuře. Stylistyka. Opole-Kraków-Lublin: Uniwersytet Opolski, 2001, X, č. 1, s. 521-526. ISSN 1230-2287.
 284. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Některé proměny prózy Jana Šmída let sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých. In Český jazyk a literatura na sklonku XX. století/Jezyk i literatura czeska u schylku XX wieku. 1. vyd. Walbrzych: Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Walbrzychu - Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. s. 305-311. ISBN 83-88425-50-1.
 285. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Některé typy otázek se slovem myslet a funkce tohoto slova v nich. In Sborník prací Fiozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. 1. vyd. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2001. s. 167-176. Řada jazykovědná - D1. ISBN 80-7248-102-9.
 286. KOLÁŘOVÁ, Ivana. O valenci v některých učebnicích českého jazyka pro základní školy. In Profesor Hauser jubilující. Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 43-46. ISBN 80-210-2753-3.
 287. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Přemysl Hauser jubilující. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 2001, roč. 84, č. 3, s. 155-158. ISSN 0027-8203.
 288. HAUSER, Přemysl, Helena KNESELOVÁ, Eva MINÁŘOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Karla ONDRÁŠKOVÁ a Ivana KOLÁŘOVÁ. Slovník jazykovědné terminologie k učebnicím českého jazyka pro základní školy. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2001. 108 s. ISBN 80-7289-032-8.
 289. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Umíme číst otázky? Čeština doma a ve světě. Praha: Katedra českého jazyka FF UK Praha, 2001, IX, 3-4, s. 154-155. ISSN 1210-9339.
 290. 2000

 291. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Cvičení ze skladby pro studující učitelství 1. stupně základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 49 s. ISBN 80-210-2422-4.
 292. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jazykové prostředky stylizace zážitků z putování v cestopisech Z. Kočové (Chvála putování, potíže putování). Stylistyka. Opole-Kraków-Lublin: Uniwersytet Opolski, 2000, IX/2000, č. 1, s. 73-83. ISSN 1230-2287.
 293. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Některé významy a funkce slova to v souvislých textech. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2000, roč. 83, č. 4, s. 193-199. ISSN 0027-8203.
 294. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Obrazy každodenní komunikace v textech současné české prózy (Názory na funkci prostředků z různých vrstev národního jazyka). In Literární věda na prahu 21. století - Nauka o literaturze u progu 21. stulecia. první. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2000. s. 155-170. ISBN 80-7248-090-1.
 295. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Proč někdy hraje Sigma Olomouc či olomoucká Sigma, a jindy Olomouc? Čeština doma a ve světě. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2000, VIII/2000, č. 3, s. 185-188. ISSN 1210-9339.
 296. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Reflexe obyvatel města Blanska v názorech v místním tisku. In Mesto a jeho jazyk. 1. vyd. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2000. s. 274-279. ISBN 80-224-0605-8.
 297. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Učitel a výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - Pedagogické nakladatelství, 2000, roč. 51/2000-01, 1-2, s. 47-49. ISSN 0009-0786.
 298. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Vyjadřování emocionálních prožitků jako jeden z motivů výstavby povídek J. Čepa a K. Schulze. In Návraty k velkým. Sborník referátů z literární konference. první. Praha-Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, Slezské zemské muzeum, ÚČL AV ČR, 2000. s. 72-81. ISBN 80-7248-063-4.
 299. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Výrazy spojené s lékárenskou praxí v knihách M. Kubátové. Čeština doma a ve světě. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2000, VIII/2000, č. 3, s. 170-173. ISSN 1210-9339.
 300. 1999

 301. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Český jazyk a literatura. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství, a. s., 1999, roč. 49, 7-8, s. 200-201. ISSN 0009-0786.
 302. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jazyk populárně naučných textů v rozhlasovém vysílání. In Dyskurs naukowy - tradycja i zmiana. první. Opole: Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 1999. s. 299-306. ISBN 83-86881-24-0.
 303. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jazykové prostředky distance mluvčího od sdělovaných informací. In Jinakost, cizost v jazyce a literatuře. první. Ústí nad Labem: Katedra bohemistiky, Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 1999. s. 61-65. ISBN 80-7044-240-9.
 304. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jazykové prostředky expresivity a kontrastu v povídkách Karla Schulze. In Ale mne tato doba bolí. Karel Schulz básník, prozaik a novinář. K 100. výročí narození. první. Praha: Památník národního písemnictví v Praze, 1999. s. 27-35. ISBN 80-85085-44-5.
 305. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jméno obce jako součást názvů územních celků a institucí (konkurence nominativu jmenovacího a lokálu). In Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. 1999. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. s. 121-126. ISBN 80-210-2031-8.
 306. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Některé významy a funkce slov podívat (se) a koukat/kouknout se. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1999, roč. 82, č. 2, s. 65-71. ISSN 0027-8203.
 307. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Odraz komunikačních faktorů v textech současné rozhlasové a televizní publicistiky. Stylistyka. Opole-Kraków-Lublin: Uniwersytet Opolski, 1999, VIII, č. 1, s. 313-323. ISSN 1230-2287.
 308. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Problémy faktografické autencity v jazyce kriminalistické literatury. In Autenticita a literatura. první. Praha - Opava: Ústav pro českou literaturu AV ČR Praha - Filozoficko-přírodovědecká fakulty Slezské univerzity v Opavě, 1999. s. 115-125. ISBN 80-7248-031-6.
 309. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Prostředky subjektivizace v Kornerově románě Smrt svatého Vojtěcha. In Svatý Vojtěch v české a polské literatuře a v umění. první. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v české a polské literatuře a v umění, 1999. s. 167-174. ISBN 80-7248-029-4.
 310. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Reflexe pocitů osamělosti v jazykové stránce některých povídek J. Čepa. In Konference o díle Jana Čepa. první. Olomouc: Danal Olomouc, 1999. s. 76-79. ISBN 80-85973-58-8.
 311. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slova významově nevyhraněná jako prostředek komunikační strategie v mluvené publicistice. In Retrospektívne a perspektívne pohlady na jazykovú komunikáciu. II. diel. první. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta + Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Béla Banská Bystrica, 1999. s. 170-173. ISBN 80-8055-287-8.
 312. 1998

 313. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Einige Sprachmittel im Dialog des Erzählers mit einem Leser und mit literarischen Gestalten in der tschechischen Prosa. In Dialoganalyse VI, Teil 2. 1998. vyd. Tübingen: Max Niemeyer Verlag (objednavatel Ústav pro jazyk český AV ČR Praha), 1998. s. 395-401. ISBN 3-484-75017-0.
 314. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Funkce jazykových prostředků v české detektivní próze v 60.-90. letech 20. století. In Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945. 1998. vyd. Praha - Opava: Ústav pro českou literaturu AV ČR Praha - Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, 1998. s. 118-124. ISBN 80-7248-003-0.
 315. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Některé významy a funkce výpovědí s tvary 2. osoby slova myslet. In Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. 1998. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. s. 151-158. ISBN 80-210-1801-1.
 316. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Rozvíjení mluveného vyjadřování žáků. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 1998, roč. 123, 3-4, s. 66-67. ISSN 0323-0449.
 317. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Výrazy víš, chápeš, rozumíš v souvislých textech. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, Praha, 1998, roč. 48, 9-10, s. 216-221. ISSN 0009-0786.
 318. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Význam rozvoje komunikačních schopností. některé problémy jazykové komunikace posluchačů učitelského studia. In Cesty k tvořivé škole. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1998. s. 222-227. ISBN 80-210-1938-7.
 319. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Významy slova tedy (teda) v souvislých textech. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR Praha, 1998, roč. 81, 2-3, s. 118-123. ISSN 0027-8203.
 320. 1997

 321. KOLÁŘOVÁ, Ivana. K mluvenému projevu žáků. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1997, roč. 121, 7-8, s. 146-148. ISSN 0323-0449.
 322. KOLÁŘOVÁ, Ivana. O komunikačních funkcích výpovědi v hodinách českého jazyka na základní škole. Slovenský jazyk a literatúra v škole. Bratislava: Ústav slovenského jazyka AV SR, 1997, roč. 44, 1-2, s. 16-19. ISSN 1335-2040.
 323. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Opakovaný výskyt slova to v mluvených projevech. Český jazyk a literatura. Praha: SPN, a. s., 1997, roč. 47, 7-8, s. 166-170. ISSN 0009-0786.
 324. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Pohledy na kontaktové, upozorňovací a výzvové výrazy v české a polské lingvistické literatuře. In Stosunki Polsko-czeskie. 1997. vyd. Czenstochowa: Wysza szkola pedagogiczna, Czenstochowa, 1997. s. 214-222. ISBN 83-7098-301-4.
 325. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Proč kritizujeme užívání deiktických slov v mluvených projevech. Čeština doma a ve světě. Praha: Katedra českého jazyka FF UK Praha, 1997, V, č. 2, s. 55-58. ISSN 1210-9339.
 326. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Vliv komunikace na významové posuny některých sloves. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1997. 115 s. Acta Universitatis Purkynianae, sv. č. 24. ISBN 80-7044-179-8.
 327. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Významy a funkce slov pak a potom v mluvených projevech. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1997, roč. 80, č. 3, s. 129-134. ISSN 0027-8203.
 328. 1996

 329. KOLÁŘOVÁ, Ivana. České souvětí v řečové komunikaci (recenze). Český jazyk a literatura. Praha: SPN - a. s., 1996, roč. 46, 9-10, s. 235-236. ISSN 0009-0786.
 330. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Mluvenostní stylizace a využití nespisovných výrazů v některých dílech současné české prozaické literatury. In Spisovnost a nespisovnost dnes. 1996. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. s. 166-168. ISBN 80-210-1304-4.
 331. KOLÁŘOVÁ, Ivana. O některých funkcích slov tak a takže v mluvených projevech. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - a. s., 1996, roč. 46, č. 1996, s. 167-172. ISSN 0009-0786.
 332. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slova nejen výplňková. Čeština doma a ve světě. Praha: Katedra českého jazyka FF UK Praha, 1996, IV, č. 3, s. 222-226. ISSN 1210-9339.
 333. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Substantiva ženského rodu a oslovování. In Žena - jazyk - literatura. první. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1996. s. 344-347. ISBN 80-7044-147-X.
 334. 1995

 335. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Funkce slov nějak a jaksi v mluvených projevech. In Pocta Dušanu Šlosarovi. první. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, nakl. Albert Boskovice, 1995. s. 153-158. ISBN 80-85834-39-1.
 336. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Sdělování dojmů a zážitků z cestování po Anglii v knihách K. Čapka a Z. Kočové. In Cesty a cestování v jazyce a literatuře. první. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1995. s. 59-65. ISBN 80-7044-108-9.
 337. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Výskyt a funkce vybraných výrazů částicové a citoslovečné povahy v různých druzích mluvených textů. In K diferenciaci současného mluveného jazyka. první. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1995. s. 192-198. ISBN 80-7042-438-9.
 338. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Výskyt a úloha výrazů nevím/já nevím a jako v mluvených projevech. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1995, roč. 1994-1995, 7-8, s. 165-169. ISSN 0009-0786.
 339. 1994

 340. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Změna významu slov a slovních spojení v řečové komunikaci. Jazykovědné aktuality. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1994, roč. 31, 3-4, s. 106-110. ISSN 1212-5326.
 341. 1992

 342. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa vědět, vidět, říci, říkat a jejich funkce v řečové komunikaci. Jazykovědné aktuality. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1992, roč. 29, 3-4, s. 118-121. ISSN 1212-5326.
 343. 1991

 344. KOLÁŘOVÁ, Ivana. K některým ilokučním funkcím slovesa vědět. In Sborník prací fillozofické fakulty brněnské univerzity. první. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1991. s. 18-21. ISBN 80-210-0362-6.
 345. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa říci, říkat jako ukazatelé komunikačních funkcí a postojů. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1991, roč. 74, č. 1, s. 22-26. ISSN 0027-8203.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2023 13:57