PdF BSP3Shp Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Součásti SZZ a jejich obsah

Struktura SZZ
Povinné předměty (oba předměty)
Inkluzivní speciální pedagogika (test)
Psychopedie

Povinně volitelné předměty (výběr jednoho předmětu)
Logopedie
Surdopedie
Somatopedie
Oftalmopedie
Etopedie

SZZ je tematickými okruhy zaměřena na získání přehledu a základních poznatků o problematice inkluzivní a speciální pedagogiky a z patopsychologie. Dále je zaměřena na následující kompetence studentů ovládat pomocné edukační, výchovné a práce, mít komunikační vědomosti a dovednosti, umět aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na pozici asistenta pedagoga.

Obsah tematických okruhů navazuje na níže uvedené studijní předměty
Inkluzivní speciální pedagogika
Inkluzivní vzdělávání
Obor: Psychopedie
Obor: Logopedie
Obor: Surdopedie
Obor: Somatopedie
Obor: Oftalmopedie
Obor: Etopedie

Bakalářská státní zkouška se koná formou písemného testu s 50 položkami s výběrem jedné správné odpovědi. Na test je k dispozici 60 minut. Testové položky jsou v rozsahu odpovídajícímu kreditové zátěži předmětů: úvod do pedagogiky a psychologie, teorie a metodika výchovy, pedagogická komunikace, výzkum v pedagogické praxi, speciální a inkluzivní pedagogika, základy pedagogické diagnostiky, vývojová a sociální psychologie, asistentská praxe. U každého předmětu jsou stanoveny tematické okruhy s odpovídající literaturou ke studiu. Podrobný přehled tematických okruhů je zveřejněn na stránkách katedry pedagogiky.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací
Podpora učitelů dítěte s ADHD
Podpora, posilování, provázení dítěte externalizovanou poruchou chování se zaměřením na rodinu, školu, vrstevníky
Inkluzivní škola
Rizika/problémy/porucha chování v různých formách a projevech v kontextu výuky a učení
Využití programu SymWriter pro rozvoj slovní zásoby dětí se specificky narušeným vývojem řeči
Význam sluchové výchovy pro děti s těžkým sluchovým postižením a jejich rodiny

Témata obhájených prací
Volnočasové aktivity osob s mentálním postižením <https://is.muni.cz/auth/th/407019/>
Uplatnění dospělé ženy s mentálním postižením na trhu práce <https://is.muni.cz/th/406861/pedf_b/>
Využití osobnostní a sociální výchovy jako prevence poruch chování na základní škole <https://is.muni.cz/th/361430/pedf_b/>
Třídní klima v městských a malotřídních školách <https://is.muni.cz/th/391970/pedf_b/>
Komunikační dovednosti dítěte s kochleárním implantátem <http://is.muni.cz/th/345020/pedf_b/>
Lingovy zvuky a jejich využití při logopedické péče u dětí se sluchovým postižením <http://is.muni.cz/th/383868/pedf_b/>
Komunikativní kompetence u žáků 1. stupně běžné základní školy z hlediska pragmatické jazykové roviny http://is.muni.cz/th/382445/pedf_b/
Rozvoj komunikačních schopností žáků s mentálním postižením s využitím systémů AAK http://is.muni.cz/th/392005/pedf_b/
Environmentální vzdělávání žáka s mentálním postižením <https://is.muni.cz/th/358105/pedf_b>
Problematika agresivity a šikany na základní škole <https://is.muni.cz/th/350916/pedf_b/Bakalarska_prace.pdf>
Inkluzivní škola pro efektivní vzdělávání všech dětí v hlavním vzdělávacím proudu <https://is.muni.cz/th/56539/pedf_b_b1/BP_Inkluze_E.V.Maxova_3_.pdf>
Rozvoj slovní zásoby u dětí se sluchovým postižením pomocí her a cvičení <https://is.muni.cz/th/389088/pedf_b/Bakalarska_prace_ev6n7.pdf>
Rozvoj lexikálně-sémantické roviny u jedinců se sluchovým postižením <https://is.muni.cz/th/386441/pedf_b/BC_-_prace.pdf>
Rozvoj komunikační schopnosti u osob s mozkovou obrnou <https://is.muni.cz/th/407486/pedf_b/Bakalaska_prace_Andrea_Hladikova_pqdidaxi.pdf>
Rozvoj komunikačních schopností žáků s mentálním postižením s využitím systémů AAK <https://is.muni.cz/th/392005/pedf_b/BP_Menglerova.pdf>
Vývoj kresebného projevu u dítěte s PAS <https://is.muni.cz/th/385421/pedf_b/Bakalarska_prace.pdf>
Vliv dramatické výchovy na psychickou a emoční stránku dětí v riziku poruch chování <https://is.muni.cz/auth/th/371530/pedf_b/>
Šikana v souvislostech morální kognice <https://is.muni.cz/auth/th/362439/pedf_b/>
Možnosti uplatnění etopedie na dětském oddělení psychiatrické léčebny <https://is.muni.cz/auth/th/362303/pedf_b/>

V archivu závěrečných prací is.muni.cz jsou uloženy příslušné posudky


Doporučený průchod studijním plánem

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6017Multikulturní lekce na základních školách L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6024Výchova v práci učitele -z 0/2/02 2-
PdF:SZ6025Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ D. Trčkováz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A D. Trčkováz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B B. Allanzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova - Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova - Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (43 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp101Neurologie H. Ošlejškovázk 1/0/03 3-
PdF:SPp103ORL – Foniatrie I. Šlapákzk 1/0/03 2-
PdF:SPp104Oftalmologie M. Vrubelzk 1/0/03 1-
PdF:SPp105Internacionalizace oboru speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 3-
PdF:SPp106Patopsychologie 1 E. Řehulkazk 2/0/04 2P
PdF:SPp107Pediatrie P. Kachlíkzk 1/0/03 3-
PdF:SPp108Psychiatrie P. Kachlíkzk 1/0/03 3-
PdF:SPp110Speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/1/04 1Z
PdF:SPp112Speciálně pedagogická diagnostika J. Magerovák 0/2/03 3-
PdF:SPp126Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochazk 2/0/03 2P
PdF:SPp131ICT – Speciální pedagogika K. Pančochaz 0/2/02 6-
PdF:SPp401Obor: Psychopedie J. Pipekovázk 0/4/06 4P
PdF:SPp407Sociologie pro speciální pedagogy-bakaláře L. Slepičkovák 0/1/03 1-
PdF:SPp408Základy zdravotních nauk pro bakaláře P. Kachlíkk 1/0/03 1-
43 kreditů

Povinně-volitelné předměty (12 kr.)

Student si volí předměty ze skupiny 1 nebo ze skupiny 2

Skupina 1

Student si volí k předmětu Obor: Logopedie jeden z nabízených předmětů (Obor: Surdopedie, Obor: Oftalmopedie, nebo Obor: Etopedie). Celkem 2 předměty ze skupiny.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp402Obor: Logopedie P. Kopečnýzk 0/4/06 4P
PdF:SPp404Obor: Surdopedie P. Pitnerovázk 0/4/06 5P
PdF:SPp405Obor: Oftalmopedie P. Röderovázk 0/4/06 5P
PdF:SPp406Obor: Etopedie K. Červenkazk 0/4/06 5P
24 kreditů
Skupina 2

Student si volí k předmětu Obor: Somatopedie jeden z nabízených předmětů (Obor: Surdopedie, Obor: Oftalmopedie, nebo Obor: Etopedie). Celkem 2 předměty ze skupiny.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp403Obor: Somatopedie I. Fialovázk 0/4/06 4P
PdF:SPp404Obor: Surdopedie P. Pitnerovázk 0/4/06 5P
PdF:SPp405Obor: Oftalmopedie P. Röderovázk 0/4/06 5P
PdF:SPp406Obor: Etopedie K. Červenkazk 0/4/06 5P
24 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Uvedený předmět je pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp001Alternativní komunikace I. Bytešníkováz 0/2/02 2-
PdF:SPp006Logopedická prevence I. Bytešníkováz 0/2/02 5-
PdF:SPp013Sociologie rodiny L. Slepičkováz 0/2/02 4-
6 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp102Inkluzivní speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/1/03 5Z
PdF:SPp400Inkluzivní vzdělávání I. Fialovák 0/2/02 6Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 E. Štěpařováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_BPpBakalářská práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 individuálně.2 4P
PdF:SP_BPBakalářská práce D. Opatřilováz 0/0/1 individuálně.2 5P
PdF:SP_BPdBakalářská práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů