PV004 Odborná praxe IV.

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
10 pracovních dnů praxe. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Neckář, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Neckář, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
( MP217BZk Opakovaná bloková zkouška A || MP310BZk Bloková zkouška A || Ex_A_1506 Bloková zkouška A || CM211BZk Opakovaná bloková zk. A (CŽV) || MP219BZk Souborka teoreticko-historická || CM219BZk Souborka teoreticko-hist (CŽV) ) && ( MP301Z Národní hospodářství - seminář || MX301sZ Základy ekonomie II. - seminář || CM301Z Národní hospodářství - seminář ) && ( MP301Zk Národní hospodářství || CM301Zk Národní hospodářství ) && ( MP302Z Management - cvičeni || MX302sZ Základy managementu - seminář || CM302Z Management cv. ) && ( MP302Zk Management || CM302Zk Management ) && ( MP303Z Ústavní právo I || CM303Z Ústavní právo I || MP213Z Ústavní právo I || CM213Z Ústavní právo I ) && ( MP305Z Psychologie sem || MX305sZ Psychologie pro právníky - seminář || CM305Z Psychologie sem || MP411Z Psychologie sem || CM411Z Psychologie sem ) && ( MP305Zk Psychologie || CM305Zk Psychologie || MP411Zk Psychologie || CM411Zk Psychologie ) && ( MP401Z Občanské právo II || CM401Z Občan. právo II || MP311Z Občanské právo II || CM311Z Občanské právo II ) && ( MP402Z Rodinné právo sem || MX402sZ Rodinné právo - seminář || CM402Z rodinné právo - sem. || MP509Z Rodinné právo sem ) && ( MP402Zk Rodinné právo || CM402Zk rodinné právo || MP509Zk Rodinné právo ) && ( MP403Z Ústavní právo II sem || MX403sZ Ústavní právo II - seminář || CM403Z Ústavní právo II - sem. || MP310Z Ústavní právo II sem || CM310Z Ústavní právo II sem ) && ( MP403Zk Ústavní právo II || CM403Zk Ústavní právo II || MP310Zk Ústavní právo II || CM310Zk Ústavní právo II ) && ( MP404Z Pracovní právo I || CM404Z Pracovní právo I ) && ( MP405Z Obchodní právo I || CM405Z Obchodní právo I ) && ( MP501Z Občan. právo III cv. || MX501sZ Občanské právo III. - seminář || MP410Z Občan. právo III cv. || CM410Z Občan. právo III cv. ) && ( MP501Zk Občanské právo III || MP410Zk Občanské právo III || CM410Zk Občanské právo III ) && ( MP502Z Pracovní právo II cv. || MX502sZ Pracovní právo II - seminář ) && MP502Zk Pracovní právo II && ( MP503Z Občan. p. procesní I || MP413Z Občan. p. procesní I || CM413Z Občan. p. procesní I ) && ( MP504Z Mezinárodní právo soukromé I || MP504K Mezinárodní právo soukromé I ) && MP505Zk Pr. duševního vlast. && MP506Z Obchodní právo II && ( MP601Z MPS II - sem. || MP602Z MPS II: MPS v JP sem || MP607Z Tělesná výchova || MP608Z MPS II: MOPDV cv. ) && ( MP603Z OPP II sem || MP510Z OPP II sem ) && ( MP603Zk OPP II || MP510Zk OPP II ) && ( MP604Z Obchodní p. III sem || MX604sZ Obchodní právo III - seminář ) && MP605Z Trestní právo I. && MP606Z Správní právo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provázání teoretických poznatků získaných při studiu a praxe. Student plní odbornou praxi v rozsahu 10 pracovních dnů po dohodě s poskytovatelem, na základě jeho příkazů a pod jeho odborným dohledem.
Osnova
  • Na základě dohody s poskytovatelem praxe je výkon odborné praxe vždy individuální, obecně lze náplň praxe definovat jako analýzu případů, přípravu stanovisek, zpracovávání návrhů jejich řešení a příp. i provedení připraveného řešení, studování již vyřešených zajímavých právních situací, konzultování jednotlivých úkonů a úkolů se zodpovědným pracovníkem. Na závěr je poskytovatel povinen ve lhůtě 3 dnů od ukončení praxe vyhotovit praktikantovi Potvrzení o absolvování odborné praxe.
Literatura
  • HUMPOLÍČEK, Pavel a Alena UHROVÁ. Desatero pro praxi - aneb jak využít povinnost. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2006, 12 s. ISBN 80-86633-57-8. URL URL info
Výukové metody
Odborná praxe
Metody hodnocení
Na základě předloženého Potvrzení o vykonání odborné praxe a Zprávy o odborné praxi proběhne se studentem krátká zápočtová diskuze, týkající se představení činnosti při praxi, organizace práce, zaměření praxe apod. Toto představení je nedílnou součástí předmětu odborná praxe a je podmínkou pro řádné ukončení předmětu zápočtem.
Informace učitele
http://www.praxe.law.muni.cz
Podrobné informace k vykonávání odborné praxe, zápisu jednotlivých předmětů, podmínek pro uznávání vykonaných praxí a další jsou k dispozici v popisu studijního plánu a dále také na portálu odborných praxí www.praxe.law.muni.cz. Dotazy směřujte na praxe@law.muni.cz.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2013/PV004