MPX29 Odborná praxe II – Podniková praxe

Právnická fakulta
podzim 2012
Rozsah
10 pracovních dnů po 8 h. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Neckář, Ph.D. (cvičící)
Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (cvičící)
Bc. Martin Pěnčík (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Předpoklady
( MP217BZk Opakovaná bloková zkouška A || MP219BZk Souborka teoreticko-historická || CM219BZk Souborka teoreticko-hist (CŽV) ) && ( CM312K Cvičení z Právní informatiky || MP312K Cvičení z Právní informatiky || CM414K Cvičení z Právní informatiky || MP414K Cvičení z Právní informatiky ) && ( CM306Z Jazyk I.3. Něm. || MP306Z Jazyk I.3. Něm. || CM308Z Jazyk I.3. Ang. || MP309Z Jazyk I.3. Ang. || MP307Z Jazyk I.3. Fra. ) && ( CM406Zk Jazyk I. 4 - N || MP406Zk Jazyk I.4. Něm. || CM408Zk Jazyk I. 4 - A || MP409Zk Jazyk I.4 Ang. || MP407Zk Jazyk I.4. Fra. ) && ( CM305Z Psychologie sem || MP305Z Psychologie sem || CM411Z Psychologie sem || MP411Z Psychologie sem ) && ( CM305Zk Psychologie || MP305Zk Psychologie || CM411Zk Psychologie || MP411Zk Psychologie ) && ( CM301Z Národní hospodářství - seminář || MP301Z Národní hospodářství - seminář ) && ( CM301Zk Národní hospodářství || MP301Zk Národní hospodářství ) && ( CM302Z Management cv. || MP302Z Management - cvičeni ) && ( CM302Zk Management || MP302Zk Management ) && ( CM310Z Ústavní právo II sem || MP310Z Ústavní právo II sem || MP403Z Ústavní právo II sem ) && ( CM310Zk Ústavní právo II || MP310Zk Ústavní právo II || MP403Zk Ústavní právo II ) && ( CM311Z Občanské právo II || MP311Z Občanské právo II || MP401Z Občanské právo II ) && ( CM404Z Pracovní právo I || MP404Z Pracovní právo I ) && ( CM405Z Obchodní právo I || MP405Z Obchodní právo I ) && ( CM410Z Občan. právo III cv. || MP410Z Občan. právo III cv. || MP501Z Občan. právo III cv. ) && ( CM410Zk Občanské právo III || MP410Zk Občanské právo III || MP501Zk Občanské právo III ) && ( CM412Z Politologie sem || MP412Z Politologie sem || MP105Z Politologie sem ) && ( CM412Zk Politologie || MP412Zk Politologie || MP105Zk Politologie ) && ( CM413Z Občan. p. procesní I || MP413Z Občan. p. procesní I || MP503Z Občan. p. procesní I ) && ( MP504K Mezinárodní právo soukromé I || MP504Z Mezinárodní právo soukromé I ) && ( MP402Z Rodinné právo sem || MP509Z Rodinné právo sem ) && MP502Z Pracovní právo II cv. && MP506Z Obchodní právo II && MP510Z OPP II sem && ! NOWANY ( MPX21 Odborná praxe II – Fin. správa , MPX22 Odborná praxe II – Justice , MPX23 Odborná praxe II – NGO , MPX24 Odborná praxe II – Notářství , MPX25 Odborná praxe II – Exek. úřad , MPX26 Odborná praxe II – OP v zahr. , MPX27 Odborná praxe II – St.spr,sam. , MPX28 Odborná praxe II – ÚOSS , MPX20 Odborná praxe II – Advokacie , MPX2 Odborná praxe II ) && ( NOW ( MPX1 Odborná praxe I ) || MPX1 Odborná praxe I || NOW ( MPX10 Odborná praxe I – Advokacie ) || MPX10 Odborná praxe I – Advokacie || NOW ( MPX11 Odborná praxe I – Fin. správa ) || MPX11 Odborná praxe I – Fin. správa || NOW ( MPX12 Odborná praxe I – Justice ) || MPX12 Odborná praxe I – Justice || NOW ( MPX13 Odborná praxe I – NGO ) || MPX13 Odborná praxe I – NGO || NOW ( MPX14 Odborná praxe I – Notářství ) || MPX14 Odborná praxe I – Notářství || NOW ( MPX15 Odborná praxe I – Exek. úřad ) || MPX15 Odborná praxe I – Exek. úřad || NOW ( MPX16 Odborná praxe I – OP v zahr. ) || MPX16 Odborná praxe I – OP v zahr. || NOW ( MPX17 Odborná praxe I – St.spr,sam. ) || MPX17 Odborná praxe I – St.spr,sam. || NOW ( MPX18 Odborná praxe I – ÚOSS ) || MPX18 Odborná praxe I – ÚOSS || NOW ( MPX19 Odborná praxe I – Podn. praxe ) || MPX19 Odborná praxe I – Podn. praxe ) && ! NOWANY ( PV001 Odborná praxe I. , PV002 Odborná praxe II. , PV003 Odborná praxe III. , PV004 Odborná praxe IV. , PV00 Odborná praxe )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provázání teoretických poznatků získaných při studiu a praxe. Student plní odbornou praxi v rozsahu 10 pracovních dnů po dohodě s poskytovatelem, na základě jeho příkazů a pod jeho odborným dohledem.
Osnova
  • Na základě dohody s poskytovatelem praxe je výkon odborné praxe vždy individuální, obecně lze náplň praxe definovat jako analýzu případů, přípravu stanovisek, zpracovávání návrhů jejich řešení a příp. i provedení připraveného řešení, studování již vyřešených zajímavých právních situací, konzultování jednotlivých úkonů a úkolů se zodpovědným pracovníkem. Na závěr je poskytovatel povinen ve lhůtě 3 dnů od ukončení praxe vyhotovit praktikantovi Potvrzení o absolvování odborné praxe.
Literatura
  • HUMPOLÍČEK, Pavel a Alena UHROVÁ. Desatero pro praxi - aneb jak využít povinnost. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2006. 12 s. ISBN 80-86633-57-8. URL URL info
Výukové metody
Odborná praxe.
Metody hodnocení
Na základě předloženého Potvrzení o absolvování odborné praxe a Zprávy o průběhu odborné praxe splňující všechny požadavky bude studentovi zapsán zápočet.
Informace učitele
http://www.praxe.law.muni.cz
Podrobné informace k vykonávání odborné praxe, zápisu jednotlivých předmětů, podmínek pro uznávání vykonaných praxí a další jsou k dispozici v popisu studijního plánu a dále také na portálu odborných praxí www.praxe.law.muni.cz. Dotazy směřujte na praxe@law.muni.cz
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.