FF FNEVUpH Učitelství estetické výchovy pro střední školy
Název anglicky: DOPLNIT
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-EVU_ Učitelství estetické výchovy pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studenti počínaje prvním semestrem povinně zapisují povinné předměty společného základu a pedagogickou praxi. Ve třetím a čtvrtém semestru studia zapisují diplomové semináře. Povinně volitelné předměty vybírají přednostně z oborové nabídky (kódy UEV).

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UEV_02Diplomový seminář I. J. Špačekz 0/2/015 3Z
FF:UEV_03Diplomový seminář II. J. Špačekz 0/2/015 4Z
FF:UEV_05Magisterská diplomová práce J. Špačekz 0/0/0 individuální konzultace.- 4Z
30 kreditů

Povinné předměty společného základu (24 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1P
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1P
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2P
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2P
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2P
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 3P
24 kreditů

Oborové povinné předměty a praxe (32 kr.)

Pedagogická praxe zahrnuje činnosti směřující k získání pedagogické zralosti v rozsahu odpovídajícím zisku 14 kreditů (časová zátěž celkem celkem 420 hodin) a je rozdělena do dvou předmětů. Praxi I. (UEV_01a, 4 kr.) a III. (UEV_01b, 10 kr.) je třeba absolvovat v podzimním semestru v 1. a 3. semestru studia.

Základní oborová didaktika (UEV_04 a UEV_09) je povinná, další specializované předměty spadající pod didaktiku oboru jsou v povinně volitelných předmětech (kódy UEV...).

Základní oborový předmět (UEV_24) má povinný první semestr, zatímco jeho druhý semestr (UEV_25) a další oborové předměty jsou v povinně volitelných předmětech v sekci Formující oborové předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UEV_01aPedagogická praxe I. L. Spurnýz 0/0/04 1P
FF:UEV_01bPedagogická praxe III. L. Spurnýz 0/0/010 3P
FF:UEV_04Didaktika estetické výchovy I. J. Špačekzk 1/1/06 1Z
FF:UEV_09Didaktika estetické výchovy II. J. Špačekzk 1/1/06 2Z
FF:UEV_24Vybrané problémy estetiky I. L. Spurnýk 2/0/06 1Z
32 kreditů

Povinně volitelné předměty (alespoň 10 kr.)

Dílčí oborové didaktiky

Vhodné zejména pro studenty, kteří chtějí být připraveni i k výuce tradičně pojaté estetické výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UEV_15Hudební didaktika I. J. Špačekk 1/1/03 1P
FF:UEV_16Hudební didaktika II. J. Špačekk 1/1/04 2P
FF:UEV_30Výtvarná didaktika J. Špačekz 3/0/03 3P
FF:UEV_31Výtvarná didaktika II. J. Špačekk 3/0/03 4P
13 kreditů

Průřezová témata

Tematické okruhy průřezových témat pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Estetická výchova je pro většinu z nich důležitou platformou, proto se některým z nich mohou zájemci věnovat cíleně a do hloubky. Více na http://www.nuv.cz/folder/285/

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UEV_20Osobnostní a sociální výchova J. Špačekk 1/1/03 3P
FF:UEV_22Mediální výchova a mediální gramotnost J. Špačekk 1/1/03 3P
6 kreditů

Specializace a trendy v estetické výchově

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UEV_11Aplikace programu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) v předmětu estetická výchova J. Špačekk 1/1/04 3P
FF:UEV_12Diskusní seminář: Jak učit estetickou výchovu J. Špačekz 0/23 1P
FF:UEV_13Dramatická výchova pro učitele estetické výchovy I. J. Špačekk 2/2/03 1P
FF:UEV_14Dramatická výchova pro učitele estetické výchovy II. J. Špačekk 0/2/03 2P
FF:UEV_17Hra jako didaktický prostředek hudebněvýchovného procesu J. Špačekk 0/1/03 3P
FF:UEV_18Zážitková pedagogika a prožitková terapie J. Špačekk 1/1/03 1P
FF:UEV_21Aplikace programu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) v předmětu estetická výchova - rozšiřující, plánovací J. Špačekk 1/1/06 4P
FF:UEV_23Kulturní andragogika J. Špačekzk 1/1/04 2P
FF:UEV_25Vybrané problémy estetiky II. L. Spurnýzk 2/0/06 4P
FF:UEV_26Práce s Orffovými nástroji a didaktika hudebních činností J. Špačekk 0/1/02 3P
FF:UEV_27Mimoškolní estetická výchova L. Spurnýk 1/1/03 4P
FF:UEV_28Mentoring a jeho role ve škole J. Špačekk 1/1/03 4P
FF:UEV_29Výjezdní seminář - estetická výchova J. Špačekz 0/0/0 konference.2 4P
45 kreditů

Formující oborové předměty

Z množiny povinně volitelných předmětů ve všech blocích student přednostně vybírá ty s oborovým kódem UEV.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ARTS003K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla M. Štědroňk 0/0/05 --
FF:HV_01aÚvod do hudební vědy P. Macekzk 1/0/03 --
FF:HV_01bHudební historiografie M. Bekzk 1/1/05 --
FF:HV_04Hudební nauka J. Perutkovák 0/2/02 --
FF:HV_05aHarmonie I. J. Perutkovák 1/1/02 --
FF:HV_06Kontrapunkt M. Štědroňk 1/1/03 --
FF:HV_07Hudební akustika P. Kalinak 1/1/03 --
FF:HV_08Intonace J. Perutkovák 0/1/01 --
FF:HV_09Sluchová analýza J. Perutkovák 0/1/01 --
FF:HV_103Metodologie hudební vědy M. Bekzk 1/1/06 --
FF:HV_105bMuzikologická exkurze P. Macekz 0/0/0 20 hodin s odborným výkladem či dohledem v rámci zvoleného typu exkurze.2 --
FF:HV_15aCollegium musicum - smíšený sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15bCollegium musicum - mužský sbor M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15cCollegium musicum - orchestr M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_15dCollegium musicum - komorní sbor V. Maňask 0/2/04 --
FF:HV_15eCollegium musicum - klavír pro muzikology M. Flašark 0/2/04 --
FF:HV_22Hudební formy M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:HV_307Česká hudební kultura 1945 - 1972 V. Pantůčekk 1/1/03 --
FF:HV_49Ruská opera 19.a 20. století M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_54Dějiny hudební teorie L. Spurnýzk 1/1/05 --
FF:HV_553Četba textů k hudební estetice a teorii L. Spurnýz 0/2/05 --
FF:HV_57Česká hudební terminologie 14. - 19. století M. Štědroňk 2/0/05 --
FF:HV_62Opera - syntéza žánrů M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_700aHudebně lexikografický seminář I. P. Macekz 0/2/03 --
FF:HV_700bHudebně lexikografický seminář II. P. Macekz 0/2/03 --
FF:HV_702aTeorie a dějiny rockové hudby I. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_702bTeorie a dějiny rockové hudby II. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_704aVokální praktikum - od chorálu k renesanci I. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_704bVokální praktikum - od chorálu k renesanci II. V. Maňasz 0/2/03 --
FF:HV_705Vítězslav Novák a jeho škola L. Spurnýk 2/0/03 --
FF:HV_707Od opery k musicalu M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:HV_714aAlois Hába a jeho škola L. Spurnýzk 2/0/05 --
FF:HV_719aÚvod do studia world music I. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_719bÚvod do studia world music II. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_728Hudebně dramatická tvorba L. Janáčka J. Zahrádkak 2/0/05 --
FF:HV_732Operní dramaturgie J. Zahrádkak 1/1/03 --
FF:HV_739Úvod do hudební sémiotiky L. Spurnýzk 2/0/05 4P
FF:HV_741aTeorie a dějiny populární hudby I. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_741bTeorie a dějiny populární hudby II. P. Macekk 2/0/03 --
FF:HV_749Hudba a liturgie V. Maňask 2/0/03 --
FF:HV_755Kapitoly z hudební estetiky L. Spurnýzk 2/0/04 3P
FF:HV_785Ferruccio Busoni L. Spurnýk 2/0/05 --
FF:HV_806aDějiny hudby: 20. století A M. Flašark 1/1/03 --
FF:HV_806bDějiny hudby: 20. století - poslechový seminář M. Flašark 0/2/0- --
FF:HV_807Hudba v českých dějinách do konce 18. století J. Perutkovázk 1/1/04 --
FF:HV_807aHudba v českých dějinách - poslechový seminář V. Maňask 0/2/01 --
FF:HV_808Hudba v českých dějinách (19. a 20. století) J. Zahrádkazk 1/1/03+1 --
FF:HV_808aHudba v českých dějinách II - poslechový seminář M. Flašark 0/2/01 --
FF:HV_811Centrum a periferie - proměny hudebního provozu v 15.-17. století V. Maňask 1/1/05 --
FF:HV_812Vokálně instrumentální formy vrcholného baroka J. Perutkovák 1/1/05 --
FF:HV_95aSeminář hudební estetiky a teorie I. L. Spurnýz 0/2/03 3P
FF:HV_98aSeminář "Život a dílo Leoše Janáčka" I. J. Zahrádkaz 0/2/03 --
FF:MVKU_04Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky) F. Svobodak 2/0/04 --
FF:MVK_06Kulturní politika P. Macekk 2/0/03 --
FF:MVK_13Autorské právo pro management kultury V. Pantůčekz 0/1/03 --
FF:MVK_14Marketingová komunikace I. V. Pantůčekz 0/2/03 --
FF:MVK_15Marketingová komunikace II. V. Pantůčekk 0/2/04 --
FF:MVK_21Infrastruktura umění -provoz umění a jeho podmínky V. Pantůčekk 1/14 --
FF:MVK_22Infrastruktura umění - hodnocení uměleckých procesů a jejich dopadů z hlediska managmentu. V. Pantůčekk 1/1/04 --
FF:MVK_23Sociologický výzkum v umění a kultuře M. Bekk 1/1/04 --
FF:MVK_25Kapitoly z dějin kulturních institucí F. Svobodak 1/1/03 --
FF:mvk_28Kulturní krajina F. Svobodak 1/1/03 --
FF:MVKU_05Metody, systémy a organizace uměleckého provozu F. Svobodak 2/0/04 --
FF:SUS_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/04 4P
FF:SUS_122Kulturní historie českých zemí v letech 1890-1938 M. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_127Středoevropská kavárna - zastavárna času nebo horká postel revoluce? D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_129Gentleman-fikce nebo reálný společenský typ? České společenské a umělecké časopisy let 1890-1938 D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_132aKulturní historie pro uměnovědná studia I. M. Štědroňzk 2/0/04 1P
FF:SUS_132bKulturní historie pro uměnovědná studia II. M. Štědroňzk 2/0/04 --
FF:SUS_133Reprezentace šlechty - kultura a umění ve střední Evropě 18. století T. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_136Ut pictura poesis - propojování výtvarného umění a literatury T. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_140Kulturní dějiny Brna v době Rakouska - Uherska a první republiky D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_151aOsobnosti českého a světového designu I. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_151bOsobnosti českého a světového designu II. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_178Zahradní architektura a krajinářská tvorba D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_182Kulturní antropologie P. Macekk 2/0/03 2P
FF:SUS_183Falešné uskutečňování umění: plakát a reklamní grafika do poloviny 20. století H. Maňasová Hradskák 2/0/03 --
FF:SUS_184Reklama jako kulturní fenomén druhé poloviny 20. století H. Maňasová Hradskák 2/0/03 --
FF:SUS_191Kapitoly z dějin uměleckého řemesla D. Koudelkovázk 2/0/04 --
FF:SUS_192Kapitoly z dějin užitého umění a designu D. Koudelkovázk 2/0/04 --
FF:SUS_40Uměnovědný biograf I. J. Špačekzk 0/3/04 --
FF:SUS_41Uměnovědný biograf II. J. Špačekzk 0/3/04 --
FF:SUS_43Kapitoly z dějin hudby I. V. Maňaszk 2/0/04 1P
FF:SUS_44Kapitoly z dějin hudby II. V. Maňaszk 1/2/04 2P
FF:SUS_45Kapitoly z dějin umění I. A. Filipzk 2/0/04 1P
FF:SUS_46Kapitoly z dějin umění II. A. Filipzk 2/0/04 2P
FF:SUS_47Kapitoly z dějin divadla I. A. Filipzk 2/0/04 1P
FF:SUS_48Kapitoly z dějin divadla II. A. Filipzk 2/0/04 2P
FF:SUS_49Kapitoly z dějin filmu I. A. Filipzk 2/0/04 1P
FF:SUS_50Kapitoly z dějin filmu II. A. Filipzk 2/0/04 2P
FF:SUS_55Kapitoly z dějin estetiky J. Csereszk 2/0/04 2P
FF:SUS_56Úvod do estetiky a obecné teorie umění J. Csereszk 2/0/04 1P
FF:SUS_57Kapitoly z dějin světové jazzové hudby P. Macekk 2/0/03 --
FF:SUS_58Výtvarná kultura secese A. Filipk 2/0/03 --
FF:SUS_60aZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. M. Štědroňk 2/0/03 3P
FF:SUS_60bZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození II. M. Štědroňk 2/0/03 2P
FF:SUS_61Kapitoly z dějin české jazzové hudby P. Macekk 2/0/03 --
FF:SUS_66Romantika a její dědicové J. Stříteckýk 2/0/04 --
FF:SUS_68Co postmoderna je - a co není J. Stříteckýk 2/0/03 --
FF:SUS_70Sociologie umění M. Bekzk 2/0/04 3P
FF:SUS_81Středoevropská centra výtvarné kultury v 19. a 20. století A. Filipk 2/0/03 --
FF:SUS_82Výtvarná kultura Brna I. A. Filipk 2/0/04 --
FF:SUS_92Prerafaelité A. Filipk 2/0/03 --
FF:SUS_94Výtvarná kultura Brna II. A. Filipk 2/0/04 --
FF:SUS_95Exkurze po uměleckých památkách P. Macekz 0/0/02 1P
FF:SUS_98Proměny současného výtvarného umění I. R. Horáčekk 2/0/03 --
FF:SUS_99Proměny současného výtvarného umění II. R. Horáčekk 2/0/03 --
FF:TIM_BM_005Documents of Presence and Experience I. Process and Structure J. Helia DeFelicez 1/1/05 --
FF:TIM_BM_011Art & Cybernetics J. Horákováz 2/0/05 --
FF:TIM_B_001Úvod do studia interaktivních médií I J. Macekzk 1/1/05 1P
FF:TIM_B_002Úvod do studia interaktivních médií II J. Horákovázk 1/1/05 2P
FF:TIM_B_005Kyberkultura J. Macekzk 1/1/05 --
FF:TIM_B_006Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/05 --
FF:TIM_B_009Kánon umění nových médií. The best of new media art I J. Horákovázk 0/2/05 --
FF:TIM_B_010Kánon umění nových médií. The best of new media art II J. Horákovázk 0/2/05 --
FF:TIM_B_011New Media Art I J. Horákovázk 1/1/05 --
FF:TIM_B_012New Media Art II J. Horákovázk 1/1/05 --
FF:TIM_B_013Estetické teorie multimédií a synestézie I M. Flašarzk 1/1/05 1P
FF:TIM_B_014Estetické teorie multimédií a synestézie II M. Flašarzk 1/1/05 2P
FF:TIM_B_019Vizuální kompozice v čase I F. Cenekz 1/1/0 přednáška+individuální výuka.3 --
FF:TIM_B_020Vizuální kompozice v čase II F. Cenekzk 1/1/0 přednáška+individuální výuka.4 --
FF:TIM_B_021Filmology. Jazyk filmu a nová média I M. Kupkovázk 1/1/04 --
FF:TIM_B_022Filmology. Jazyk filmu a nová média II M. Kupkovázk 1/1/04 --
FF:TIM_B_023Videology. Umění pohyblivých obrazů I P. Míčováz 1/1/03 --
FF:TIM_B_024Videology. Umění pohyblivých obrazů II P. Míčovázk 1/1/04 --
FF:TIM_B_031Artificial Life Art M. Ivičičzk 1/1/04 --
FF:TIM_B_033Artgorithms: Algoritmické umění – teorie T. Staudekzk 1/1/04 --
FF:TIM_B_035Mezní druhy umění: česká a slovenská scéna V. Pantůčekz 1/1/03 --
FF:TIM_B_036Vysvobození zvuku z pout hudby V. Pantůčekz 1/1/03 --
FF:TIM_B_037Metody studia audiokultur: teorie a praxe F. Johánekz 1/1/03 --
FF:TIM_B_038Umělecký a filozofický odkaz M. Duchampa a J. Cage J. Csereszk 1/1/04 --
FF:TIM_B_039Média a jejich praxe M. Flašarz 1/1/03 --
FF:TIM_B_041Public Relations – teorie pro praxi P. Míčováz 1/1/03 --
FF:TIM_BM_013Sound Poetry J. Horákováz 2/0/05 --
FF:TIM_M_001Od elektronické hudby k live coding performance I M. Flašarzk 1/1/06 --
FF:TIM_M_002Od elektronické hudby k live coding performance II M. Flašarzk 1/1/06 --
FF:TIM_M_003New Media Art Obsessions I J. Horákovázk 1/1/06 --
FF:TIM_M_004New Media Art Obsessions II J. Horákovázk 1/1/06 --
FF:TIM_M_005Sociální teorie nových médií J. Macekzk 1/1/06 --
FF:TIM_M_010Názorová publicistika J. Horákováz 1/1/04 --
FF:TIM_M_011Softwarové prototypování audiovizuálního díla I T. Hrůzaz 1/1/03 --
FF:TIM_M_012Softwarové prototypování audiovizuálního díla II T. Hrůzazk 1/1/04 --
FF:TIM_M_013Záznam–partitura–instrukce V. Pantůčekz 1/1/03 --
FF:TIM_M_014Počítačová hudba P. Haasz 0/2/03 --
FF:TIM_M_015Počítačová hudba–praxe P. Haasz 0/2/03 --
FF:TIM_M_016Software Art J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:TIM_M_017Kurátorství: příběh profese M. Kupkováz 1/1/03 --
FF:TIM_M_018Kurátorství: společenské souvislosti a praktické aspekty M. Kupkováz 1/1/03 --
FF:TIM_M_019Nová média v galerii J. Horákováz 1/1/03 --
FF:TIM_M_021Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu I J. Csereszk 1/1/04 --
FF:TIM_M_022Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu II J. Csereszk 1/1/04 --
FF:TIM_M_023Analýza performativity T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_M_024Teorie performativity T. Rullerz 1/1/03 --
564 kreditů