Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. BALHAROVÁ, Kamila, Jakub BALHAR a Věra VOJTOVÁ. Balharová, K., Balhar, J., & Vojtová, V. (2021). Dyslexia and Accessibility in the Modern Era: Emerging Research and Opportunities. 1. vydání. Hersshey, Spojené státy: IGI Global, 2020. 279 s. Advances-human-social-aspects-technology. ISBN 978-1-7998-4267-5. doi:10.4018/978-1-7998-4267-5.
 2. VOJTOVÁ, Věra. Předsedkyně hodnotící komise NAÚ pro přípravu stanoviska ve věci žádosti o akreditaci bakalářského a navazujícího magisterského profesně zaměřeného studijního programu Speciální pedagogika pro uskutečňování Fakultou veřejných politik Slezské univerzity v Opava. : Hodnotící komise NAÚ pro přípravu stanoviska ve věci žádosti o akreditaci, 2020 - 2020.
 3. VOJTOVÁ, Věra. Strength through Diversity: Education for Inclusive Societies. : Zástupce České republiky pro OECD zasedání, 2020 - 2020.
 4. 2019

 5. KOPEČNÝ, Petr, Sandra SZEWCZYKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Auswirkungen von Stottern aus der Sicht der Eltern. In 11. Schweizer Heilpädagogik-Kongress der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH). Die digitale Transformation - Fluch oder Segen für die Sonderpädagogik? 2019.
 6. VOJTOVÁ, Věra. Autoevaluace mateřské školy – analýza výstupů z dotazníků. In Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně. 2019.
 7. VOJTOVÁ, Věra. Člen oborové rady speciální pedagogiky Masarykova univerzita. : Oborová rada speciální pedagogiky Masarykova univerzita., 2019 - 2020.
 8. VOJTOVÁ, Věra. Člen oborové rady speciální pedagogiky Univerzita Palackého Olomouc. : Oborová rada Palackého univerzity Olomouc, 2019 - 2020.
 9. KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ a Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 199 s. ISBN 978-80-210-9379-9.
 10. VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Inspirace pro cílenou speciálněpedagogickou intervenci rizik kvality života v dospělosti „dětí“ v dětském domově. In FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ ČR. 2019.
 11. VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Inspirace pro speciálněpedagogickou intervenci rizik pro kvalitu života dětí z dětských domovů (vyžádaná přednáška). In Federace dětských domovů ČR: Dvoudenní seminář. 2019.
 12. VOJTOVÁ, Věra. Místopředsedkyně hodnotící komise NAÚ pro přípravu stanoviska ve věci žádosti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně o institucionální akreditaci. : Hodnotící komise NAÚ pro přípravu stanoviska ve věci žádosti o institucionální akreditaci, 2019.
 13. VOJTOVÁ, Věra. Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR). Praha: NUV, MŠMT, 2019. CZ.02.3.62/0.0./0.0/15_001/0000584.
 14. VOJTOVÁ, Věra. Předseda hodnotící komise NAÚ pro přípravu stanoviska ve věci žádosti Slezské univerzity v Opavě o udělení akreditace bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu programu Speciální pedagogika a navazujícím u magisterskému profesně zaměřenému studijnímu programu Speciální pedagogika. : Národní akreditační úřad/MŠMT/NAÚ -550/2019, 2019 - 2020.
 15. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 250 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
 16. VOJTOVÁ, Věra a Ilona FIALOVÁ. Trendy ve speciální pedagogice v evropských školách. In Rovné příležitost ve vzdělávání KAP Jihomoravský kraj. 2019.
 17. VOJTOVÁ, Věra. Tři role speciální pedagogiky v současnosti, aneb speciální pedagogika a život. In 100+70+25 let mluvíme společnou řečí. 2019.
 18. VOJTOVÁ, Věra. Tři role speciální pedagogiky v současnosti, aneb speciální pedagogika a život. In 100+70+25 let mluvíme společnou řečí. 2019.
 19. 2018

 20. VOJTOVÁ, Věra. Člen hodnotící komise NAÚ pro přípravu stanoviska ve věci žádosti UK o institucionální akreditaci (NAU-77/2017). : NAU akreditační komise, 2018 - 2018.
 21. VOJTOVÁ, Věra. Člen hodnotící komise NAÚ pro přípravu stanoviska ve věci žádosti Univerzity Hradec Králové, pedagogické fakulty o akreditaci bakalářských studijních programů BSP Speciální pedagogika; BSP Special Education. : Národní akreditační úřad/MŠMT/NAÚ -90/2018, 2018.
 22. VOJTOVÁ, Věra. Člen konsorcia projektu. : Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně, MAP I., 2018 - 2019.
 23. VOJTOVÁ, Věra. Místopředsedkyně hodnotící komise NAÚ pro přípravu stanoviska ve věci žádosti Univerzity Palackého o institucionální akreditaci. : Národní akreditační úřad/MŠMT/NAÚ -1/2018, 2018.
 24. VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Zákon 109/2002. Sb. - Otázky a výzvy. In Setkání Asociace náhradní výchovy. 21.11.2018. Hotel Skalský dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem. 2018.
 25. 2017

 26. MENIKDIWELA, Kanchana Rukmali a Věra VOJTOVÁ. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Through Sri Lankan Primary School Teachers’ Eyes. Journal of Education and Practice, USA: IISTE Journal Publishing, 2017, Vol 8/2017, č. 2, s. 4-10. ISSN 2222-1735.
 27. VOJTOVÁ, Věra. Cílená intervence ve školním prostředí jako prevence vývoje problémového chování. In PREVENCE V KONTEXTU ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY. 2017.
 28. VOJTOVÁ, Věra a Kamil KURACKI. Educational bibliotherapy in building internal and external resources of students with special educational needs - practical solutions. 2017.
 29. KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ a Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 199 s. ISBN 978-80-210-8916-7.
 30. KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ a Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. první. Brno: MU, 2017. 199 s. ISBN 978-80-210-8916-7.
 31. VOJTOVÁ, Věra. INCLUSIVE EARLY CHILDHOOD EDUCATION - Czech implementation. 2017.
 32. VOJTOVÁ, Věra. INCLUSIVE EARLY CHILDHOOD EDUCATION Final Conference. 2017.
 33. VOJTOVÁ, Věra. Inkluze jako cesta ke kvalitě života. 2017.
 34. VOJTOVÁ, Věra a Eva TRNOVÁ. Inkluze jako cesta ke kvalitě života - „Škola jako místo (sebe)zkušenosti“. In Inkluze jako cesta ke kvalitě života. 2017.
 35. VOJTOVÁ, Věra. Intervence nebo péče? In Vize, záměry, očekávané změny a rizika současné sítě zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ČR. 2017.
 36. VOJTOVÁ, Věra. Kvalita života jako perspektiva dětí ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. In Náhradní péče o ohrožené děti v některých evropských zemích. 2017.
 37. VOJTOVÁ, Věra a Christina GREWEL. The difficulties we can do immediately, the impossible may take a little longer. 2017.
 38. 2016

 39. VOJTOVÁ, Věra. Člen expertní komise pro koncepci středisek výchovné péče. : Expertní komise pro koncepci středisek výchovné péče, 2016.
 40. VOJTOVÁ, Věra. Člen hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, Úřad vlády ČR. : Hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, Úřad vlády ČR, 2016.
 41. VOJTOVÁ, Věra. Člen Odborného panelu revizního pracoviště NÚV. 2016.
 42. VOJTOVÁ, Věra. Člen poradního sboru Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno. : Poradní sbor Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno, 2016.
 43. ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. člen pracovní skupiny. : Pracovní skupina k tématu středisek výchovné péče - Národní ústav pro vzdělávání, Novoborská 372, Praha 9, a to od 9:00 přibližně do 13:15 hodin, 2016 - 2016.
 44. VOJTOVÁ, Věra. Delegovaný zástupce Rady města Brna v projektu Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. 2016.
 45. VOJTOVÁ, Věra. Expert team for ICF Core Sets for Attention Deficit Hyperactivity Disorder member. : Expert team for ICF Core Sets for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 2016 - 2016.
 46. KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO a Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: MU, 2016. 174 s. ISBN 978-80-210-8509-1.
 47. KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO a Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 174 s. ISBN 978-80-210-8509-1.
 48. KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO a Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: MU, 2016. 174 s. ISBN 978-80-210-8509-1.
 49. VOJTOVÁ, Věra. Institucionální výchova - případ VUM Chrastava. In Čt24_Studio6. Brno: ČT, 2016.
 50. VOJTOVÁ, Věra. Porucha chování v kontextu inkluzivních trendů ve speciální pedagogice. In Seminář pro ředitele zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 2016.
 51. VOJTOVÁ, Věra. Prevence kriminality z pohledu etopedie. In Prevence kriminality mládeže. 2016.
 52. VOJTOVÁ, Věra. Školské prostredie ako priestor na prevenciu delikvencie ISDR 3. 2016.
 53. VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Výzkum jako inspirace pro intervenci v praxi školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. In Pacnerová, H., Myšková, L. (eds.). Kvalita péče o děti v ústavní výchově. Praha: NUV, 2016. s. 53-62, 10 s. ISBN 978-80-7481-157-9.
 54. VOJTOVÁ, Věra. Význam školského rámce institucionální výchovy pro naplňování edukačních potřeb dětí v riziku/s problémy/s poruchou chování. In Kachlík, P., Červenka, K., Vojtová, V.. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: muni press, 2016. s. 133-144, 11 s. ISBN 978-80-210-8509-1.
 55. 2015

 56. VOJTOVÁ, Věra. Člen hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, Úřad vlády ČR. : Hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, Úřad vlády ČR, 2015.
 57. VOJTOVÁ, Věra. Člen vědecké rady konference. : DILEMY INKLUZÍVNEHO PROCESU V EDUKÁCII SO ZAMERANÍM NA SOCIALIZÁCIU OSÔB SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI, 2015.
 58. VOJTOVÁ, Věra. Čtenářská gramotnost pro kvalitu života s internetem. 2015.
 59. VOJTOVÁ, Věra a Jan OLBERT. Diagnostika a intervence v praxi školní družiny. In Červenka Karel, Vojtová Věra, Petr Kachlík. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 67-80, 13 s. ISBN 978-80-210-8131-4.
 60. BUCHTOVÁ, Veronika, Tomáš ČECH, Karel ČERVENKA, Martina DAMIANOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Petr KACHLÍK, Ivana KOLIBOVÁ, Viktor KRIŽO, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MATOCHOVÁ, Lucie NOVÁČKOVÁ, Jan OLBERT, Hana PAVLÍČKOVÁ, Tereza PETINISOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Pavlína PŘIBYLOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Adéla TICOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 303 s. ISBN 978-80-210-8131-4.
 61. BUCHTOVÁ, Veronika, Tomáš ČECH, Karel ČERVENKA, Martina DAMIANOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Petr KACHLÍK, Ivana KOLIBOVÁ, Viktor KRIŽO, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MATOCHOVÁ, Lucie NOVÁČKOVÁ, Jan OLBERT, Hana PAVLÍČKOVÁ, Tereza PETINISOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Pavlína PŘIBYLOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Adéla TICOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 303 s. ISBN 978-80-210-8131-4.
 62. KOBĚRSKÁ, Tereza a Věra VOJTOVÁ. Faktory resilience v životech dětí z dětského domova. In Červenka Karel, Vojtová Věra, Petr Kachlík. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 231 - 244, 13 s. ISBN 978-80-210-8131-4.
 63. VOJTOVÁ, Věra. Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách. 2015.
 64. VOJTOVÁ, Věra a Lucie NOVÁČKOVÁ. Podpora zvládání nepříznivých životních situací v intervenci. In Červenka Karel, Vojtová Věra, Petr Kachlík. FAKTORY RESILIENCE V INTERVENCI 3P JAKO KONCEPT INKLUZIVNÍCH STRATEGIÍ V ETOPEDII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 57-66, 10 s. ISBN 978-80-210-8131-4.
 65. VOJTOVÁ, Věra. Přípravné třídy pro inkluzi dětí v riziku. In Vzdělávání žáků přípravných tříd základních škol. 2015.
 66. VOJTOVÁ, Věra. The three national LITERACY Sites and Assessment: Challenges and Opportunities. In Final LITERACY Conference. 2015.
 67. MARTINEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Volnočasové aktivity a denní režim jako prediktor problémového chování adolescentů. In Červenka Karel, Vojtová Věra, Petr Kachlík. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 81-100, 19 s. ISBN 978-80-210-8131-4.
 68. VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Výzkum jako inspirace pro intervenční praxi v institucionální výchově. In Kvalita péče o děti v ústavní výchově. 2015.
 69. BALHAROVÁ, Kamila, Věra VOJTOVÁ a Jana PRESOVÁ. Zvládání každodenního života dospělých lidí s dyslexií – internet jako cesta k inkluzi. 1. vyd. Ivančice/Brno: COPRINT s.r.o., PPP Brno, s.r.o., 2015. 120 s. ISBN 978-80-87192-23-8.
 70. 2014

 71. VOJTOVÁ, Věra. Assessment and Adaptation of Curricula in Relation to Children with Intellectual Disabilities. 2014.
 72. MOTSCHNIG, Renate, Dominik HAGELKRUYS a Věra VOJTOVÁ. CAN A WEB-PORTAL PROMOTE MEDIA-LITERACY OF USERS WITH DYSLEXIA? In Beseda, J Machat, Z. DISCO 2014: MEDIA LITERACY EDUCATION FROM PUPIL TO LIFELONG LEARNING. PRAHA 5: CENTER HIGHER EDUCATION STUDIES, 2014. s. 35-50, 16 s. ISBN 978-80-86302-46-1.
 73. VOJTOVÁ, Věra. Consorcium member - research consultant; LITERACY. OnLIne porTal for E-Learning and suppoRting sociAl inClusion of people with dYslexia. : LITERACY. OnLIne porTal for E-Learning and suppoRting sociAl inClusion of people with dYslexia, 2014.
 74. VOJTOVÁ, Věra. Člen hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, Úřad vlády ČR. : Hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, Úřad vlády ČR, 2014.
 75. VOJTOVÁ, Věra a Jiří NĚMEC. Inclusive Education and Special Needs Education changes in Czech. In Mezinárodní konference Association for International Affairs. 2014.
 76. VOJTOVÁ, Věra, Karel ČERVENKA, Kristýna BALÁTOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Pavlína JUNOVÁ, Petr KACHLÍK, Kristýna KEHAROVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Radka PROKOPOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Paulína RADIMÁKOVÁ, Marie ROUČKOVÁ, Monika RŮŽIČKOVÁ, Radka SKOŘEPOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Jana VRASPÍROVÁ a Petra ZLATUŠKOVÁ. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7610-5.
 77. VOJTOVÁ, Věra, Karel ČERVENKA, Kristýna BALÁTOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Pavlína JUNOVÁ, Petr KACHLÍK, Kristýna KEHAROVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Radka PROKOPOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Paulína RADIMÁKOVÁ, Marie ROUČKOVÁ, Monika RŮŽIČKOVÁ, Radka SKOŘEPOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Jana VRASPÍROVÁ a Petra ZLATUŠKOVÁ. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7610-5.
 78. VOJTOVÁ, Věra. IT ve službách speciálních vzdělávacích potřeb. 2014.
 79. VOJTOVÁ, Věra. Literacy – portál pro lidi nejen s dyslexií aneb jak lépe zvládat činnosti v běžném životě doma, v práci nebo ve škole. In Dyskorunka 2014. 2014.
 80. VOJTOVÁ, Věra. Member of Advisory project team for European Agency for Special Needs and Inclusive Education on the topic Inclusive Early Childhood Education. : Advisory project team for European Agency for Special Needs and Inclusive Education on the topic Inclusive Early Childhood Education, 2014 - 2016.
 81. VOJTOVÁ, Věra. Včasná intervence problémového chování ve škole jako prevence ústavní výchovy. Prevence, Praha: Život bez závislostí o.s., 2014, roč. 11/2014, č. 5, s. 16-18. ISSN 1214-8717.
 82. 2013

 83. VOJTOVÁ, Věra a Jitka POUZAROVÁ. Arteterapeutický program v rámci intervence v diagnostickém ústavu. In ČERVENKA, K. a V. VOJTOVÁ, et al.. Východiska pro speciálněpedagogické intervence. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 87-94, 7 s. ISBN 978-80-210-6617-5.
 84. VOJTOVÁ, Věra. Cílené strategie podpory inkluzivní praxe školy. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 351-358, 8 s. ISBN 978-80-7315-246-8.
 85. VOJTOVÁ, Věra a Zuzana KAPROVÁ. Concept of education of Children with Mild Mentally Retardation accross Europe. 2013.
 86. VOJTOVÁ, Věra. Diagnostika jako zdroj informací pro intervenci 3P. In Věra VOJTOVÁ, a Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 87 - 100, 14 s. ISBN 978-80-210-6518-5.
 87. VOJTOVÁ, Věra. Dramatická výchova jako zdroj pro výzkum a intervenční praxi speciální pedagogiky (pomáhajících profesí). In VOJTOVÁ, V. a M. PAVLOVSKÁ.. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 19-26, 8 s. ISBN 978-80-210-6518-5.
 88. VOJTOVÁ, Věra. Charakteristika žáka s poruchami chování. In Inovace činnosti SPC při posuzování vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením. Žák s poruchou chování.PdF UP Olomouc, Asociace pracovníků SPC ČR. 2013.
 89. VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní prostředí školy očima dětí v riziku a s problémy v chování. In Práva dítěte ve školské praxi, Česko-britská o. p. s., Scweizerische Eidgenossenschaft, PdF MU, Brno. 2013.
 90. VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní škola a žáci/děti v riziku problémů v chování. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 359-364, 6 s. ISBN 978-80-7315-246-8.
 91. VOJTOVÁ, Věra a Nikola KRÁSNÁ. Intervence dramatickou výchovou pro podporu strategií zvládání. In Věra Vojtová, Marie Pavlovská. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 109 - 116, 8 s. ISBN 978-80-210-6518-5.
 92. VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s. ISBN 978-80-210-6645-8.
 93. VOJTOVÁ, Věra. Intervence pro inkluzi ve vzdělávání. Brno, 2013. 12 s.
 94. VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Intervenční dimenze dramatické výchovy. In Vojtová, V.; Pavlovská, M.. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 47 - 56, 10 s. ISBN 978-80-210-6518-5.
 95. VOJTOVÁ, Věra. Intervenční rámec pro práci s dětmi v ústavní výchově dětského domova. In Vojtová,Věra, Pavlovská Marie. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 37 - 46, 10 s. ISBN 978-80-210-6518-5.
 96. VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Intervenční strategie v dramice. In Vojtová, V.; Pavlovská, M.. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 71 - 86, 16 s. ISBN 978-80-210-6518-5.
 97. VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 136 s. ISBN 978-80-210-6311-2.
 98. VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 3. vyd. Brno: MuniPress, 2013. 136 s. ISBN 978-80-210-6311-2.
 99. VOJTOVÁ, Věra. Learning Styles. In Literacy forLiteracy Online Portal for E-learning and Supporting Social Inclusion of People with Dyslexia. 2013.
 100. VOJTOVÁ, Věra a Kamila BALHAROVÁ. Literacy jako mezioborová intervence pro podporu inkluze. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 173-186, 14 s. ISBN 978-80-210-6645-8.
 101. VOJTOVÁ, Věra. Potřeby intervenční praxe jako zdroje výzkumu. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 12-15, 4 s. ISBN 978-80-210-6645-8.
 102. LIVŇANSKÁ, Pavlína a Věra VOJTOVÁ. Prevence poruch chování na ZŠ očima pedagogů. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 68-76, 9 s. ISBN 978-80-210-6645-8.
 103. HAVLOVÁ, Lenka a Věra VOJTOVÁ. Problematika sourozeneckých vztahů u dětí v ústavní výchově. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 115-125, 11 s. ISBN 978-80-210-6645-8.
 104. VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Případové studie speciálněpedagogické intervence s využitím dramatické výchovy. In Vojtová, V.; Pavlovská, M.. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 101 - 108, 8 s. ISBN 978-80-210-6518-5.
 105. VOJTOVÁ, Věra. Specifické potřeby dětí v riziku poruch chování jako zdroj intervence u dětí v riziku. In VOJTOVÁ, V. a M. PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 19-26, 8 s. ISBN 978-80-210-6518-5.
 106. CHLÁDKOVÁ, Alena a Věra VOJTOVÁ. Srovnání intervenčních přístupů u žáků s problémy v chování ve Finsku a České republice. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 58-67, 10 s. ISBN 978-80-210-6645-8.
 107. VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5.
 108. VOJTOVÁ, Věra. Vyhledávání dětí s problémy v chování jako intervenční strategie. In ČERVENKA, K. a V. VOJTOVÁ,. Východiska pro speciálněpedagogické intervence. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2013. s. 21 - 28, 8 s. ISBN 978-80-210-6617-5.
 109. ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 109 s. ISBN 978-80-210-6617-5.
 110. VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. VÝSTUPY Z VÝZKUMŮ JAKO ZDROJE INSPIRACE PRO INKULZIVNÍ PRAXI – SE ZAMĚŘENÍM NA EDUKACI DĚTÍ V RIZIKU A PORUCHAMI CHOVÁNÍ. 2013.
 111. 2012

 112. VOJTOVÁ, Věra. . LITERACY. OnLIne porTal for E-Learning and suppoRting sociAl inClusion of people with dYslexia. : EU Projekt: FP7-ICT-2011-7, GA: 288596, 2012.
 113. VOJTOVÁ, Věra a Věra LINHARTOVÁ. Analýza předprofesní přípravy pro děti s poruchou chování na systémové úrovni. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 127-139, 13 s. ISBN 978-80-210-5996-2.
 114. VOJTOVÁ, Věra a Petr FUČÍK. At-Risk Children’s Attitudes Towards the Quality of School Life. In Visser, J., Daniels, H., Cole, T.. Transforming Troubled Lives: Strategies and Interventions for Children with Social, Emotional and Behavioural Difficulties. International Perspectives on Inclusive Education. 1. vyd. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2012. s. 19-37, 19 s. ISBN 978-1-78052-710-9. doi:10.1108/S1479-3636(2012)0000002005.
 115. VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Dilemata edukace jedinců s poruchou chování v souvislostech kvality života. Konference Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami V. 2012.
 116. VOJTOVÁ, Věra. Dilemma of Preparation for Future Life in Institutional Care. In Procházková, Lucie a Karel Pančocha et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 107-115, 9 s. ISBN 978-80-210-6107-1.
 117. PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Dramatická výchova jako cesta k intervenci dětí s poruchou chování. 2012.
 118. VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 193 s. ISBN 978-80-210-6134-7.
 119. VOJTOVÁ, Věra. Faktory úspěchu inkluzivní praxe profesní orientace dětí s poruchou chování v institucionální výchově. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 115-125, 11 s. ISBN 978-80-210-5996-2.
 120. VOJTOVÁ, Věra. Challenging Literacy At-Risk Children at School for All. In World Literacy Summit: Powerty-Literacy-Future. World Literacy Foundation ABN. 2012.
 121. ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. Intervence jako restrikce nebo jako posilování? In Bartoňová, M., Vítková, M. et al.. Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Brno: Paido, 2012. s. 285-294, 10 s. ISBN 978-80-7315-235-2.
 122. VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Intervention for At-risk Children in Institutional Care. In Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 85-91, 7 s. ISBN 978-80-210-5848-4.
 123. VOJTOVÁ, Věra a Jarmila MATOCHOVÁ. Modely inkluzivní praxe v základní škole – zaměřeno na žáky cizince 1. Podpůrné služby NNO. 2012.
 124. VOJTOVÁ, Věra a Jarmila MATOCHOVÁ. Modely inkluzivní praxe v základní škole – zaměřeno na žáky cizince 2. Podpůrné služby NNO,. 2012.
 125. VOJTOVÁ, Věra. National Coordinator. : European Agency for Development in Special Needs Education, 2012.
 126. VOJTOVÁ, Věra. Podpora učení žáků v riziku. In Vojtová, Věra, Červenka, Karel. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 115-122, 8 s. ISBN 978-80-210-6134-7.
 127. VOJTOVÁ, Věra. Podpora vztahů s rodinou u dětí s poruchami chování v ústavní výchově. In Bartoňová, M., Vítková, M.. Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Paido. Brno: MUNI, 2012. s. 275 - 284, 10 s. ISBN 978-80-7315-235-2.
 128. VOJTOVÁ, Věra. Porucha chování u dětí jako potřeba podpory a intervence. In Vojtová, Věra, Červenka, Karel. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Brno: Masarykova univerzita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 15 - 26, 11 s. ISBN 978-80-210-6134-7.
 129. ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. Potřeba jako zdroj edukačních strategií u dětí s problémy v chování nebo s poruchami chování. In VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2012. s. 27-34, 8 s. ISBN 978-80-210-6134-7.
 130. VOJTOVÁ, Věra a Petr FUČÍK. Předcházení problémům v chování žáků. 1. vydání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. 40 s. ISBN 978-80-87063-66-8.
 131. VOJTOVÁ, Věra. Předcházení problémům v chování žáků. Dotazník pro žáky. 1. vyd. Praha: NUOV, 2012.
 132. VOJTOVÁ, Věra. Sociální práce jako dimenze speciálněpedagogické intervence. In Truhlářová, Z., Levická, K.. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 556-562, 7 s. ISBN 978-80-7435-138-9.
 133. PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Special Needs Intervention and Drama Education in Research. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, MAGNANIMITAS, 2012, roč. 2012, č. 0201, s. 34-37. ISSN 1804-7890.
 134. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. ISBN 978-80-210-6001-2.
 135. VOJTOVÁ, Věra. Výuka a učení jako prostor podpory ohrožených žáků. In konference PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. 2012.
 136. VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. 3P intervence u dětí (mladistvých) v riziku a s poruchami chování.... In Konference Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami VI. PdF MU, Brno. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2012.
 137. 2011

 138. PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Cílená intervence v praxi internátu základní školy praktické. In Vítková, M., Opatřilová, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: PdF MU, 2011. s. 486-496, 10 s. ISBN 978-80-7315-216-1.
 139. PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Cílená intervence v praxi internátu základní školy praktické. In Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4.
 140. VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Dilemata inkluzivní edukace dětí s poruchami chování (workshop). PdF MU Brno. Mezinárodní konference. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 7. 9. 2011. 2011.
 141. VOJTOVÁ, Věra. Dilemata podpory a intervence žáků s poruchami chování v období před uložením ústavní výchovy. In Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami V. Brno: Paido, 2011. s. 81 - 98, 17 s. ISBN 978-80-210-5709-8.
 142. VOJTOVÁ, Věra a Jana PRESOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách? In Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2011. s. 281-288, 7 s. ISBN 978-80-210-5731-9.
 143. VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Intervenční strategie v dramatických etudách. In MAGNANIMITAS,. Sapere Aude2011. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 343-349, 7 s. ISBN 978-80-904877-2-7.
 144. VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Intervention Strategies in Dramatic Studies. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Magnanimitas, 2011, roč. 01/2011, č. 01, s. 76-78. ISSN 1804-7890.
 145. PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Metodika intervenčních strategií. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. 2011.
 146. VOJTOVÁ, Věra. Prevence problémů chování ve škole a její evaluace. In Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2011. s. 273-280, 8 s. ISBN 978-80-210-5731-9.
 147. VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování? In Ratolest Brno. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování? Brno: občanské sdružení Ratolest Brno, 2011. s. 134-143, 145 s. ISBN 978-80-260-0137-9.
 148. VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Umíme vnímat odlišné strategie dětí s poruchami chování? In konference Perspektivy práce s delikventní mládeží, která se konala ve dnech 25. a 26. května 2011 v Sídle veřejného ochránce práv v Brně. 2011.
 149. VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Využití etud dramatické výchovy v prostředí institucionální edukace. In XII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE k problematice osob se specifickými potřebami. 2011.
 150. 2010

 151. VOJTOVÁ, Věra. At-Risk Children and the Quality of School Life. In Transforming Troubled Lives. SEBDA International Conference. Oxford. GB. 2010.
 152. VOJTOVÁ, Věra. At-Risk Children´s Attitudes towards the Quality of School Life. In Visser John. Transforming Troubled Lives: The impact of research, policy and practice on Children and Young people with Social, Emotional and Behavioural Difficulties. SEBDA: Oxford, 2010. 1. vyd. Oxford: The Social Emotional and Behavioural Difficulties Association., 2010. s. 38-44, 6 s.
 153. ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. „Dilemata inkluzivního vzdělávání žáků v riziku poruch chování“ workshop v rámci konference s mezinárodní účastí „Škola pro všechny: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole“. Pedagogická fakulta MU v Brně. 15. 9. 2010. 2010.
 154. VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: Press Muni, 2010. 330 s. pedagogická. ISBN 978-80-210-5159-1.
 155. VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. 1.vyd. Brno: Muni Press, 2010. 336 s. ped. ISBN 978-80-210-5159-1.
 156. VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly ze základů etopedie. In PIPEKOVÁ, J. ed. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2010. s. 367-378, 10 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
 157. VOJTOVÁ, Věra. Komparace postojů žáků v riziku vývoje poruch chování a s poruchami chování ke školnímu prostředí. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., et al. Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 319-328, 10 s. ISBN 978-80-7315-201-7.
 158. VOJTOVÁ, Věra. Podmínky edukace dětí s poruchami emocí nebo chování. In PIPEKOVÁ, J. ed. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozš. a přeprac. vydání. Brno: Paido, 2010. s. 379-384, 5 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
 159. VOJTOVÁ, Věra. Příležitost a podpora v edukačním prostředí školy se zaměřením na žáky v riziku vývoje poruchy chování. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 359-366, 7 s. ISBN 978-80-210-5383-0.
 160. BĚHOUNKOVÁ, L. a V. VOJTOVÁ. Rizikové a protektivní faktory ve vývoji poruch chování. poster konference. In Mezinárodní konference Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 2010.
 161. VOJTOVÁ, Věra. Škola jako prostor podpory a inkluze se zaměřením na žáky v riziku vývoje poruchy chování. In HAVEL, J., FILOVÁ, H., et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1.vydání. Brno: Paido, 2010. s. 103-112, 10 s. ISBN 978-80-7315-202-4.
 162. 2009

 163. VOJTOVÁ, Věra. Aktuální potřeba intervence u dětí v riziku poruch chování. In PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 2009. ISBN 978-80-210-4849-2.
 164. OPRAVILOVÁ, Ivana a Věra VOJTOVÁ. Analýza výskytu poruch chování u dětí v dětských domovech. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 264-273, 9 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4.
 165. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Aspekty socializace osob s tělesným postižením. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 9 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 166. VOJTOVÁ, Věra. At Risk Pupils Attitudes Towards the School Enviroment. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ, Věra et al.. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2009. s. 103-117, 15 s. ped. ISBN 978-80-210-5106-5.
 167. ELIÁŠOVÁ, Petra a Věra VOJTOVÁ. Diagnostika školního prostředí z hlediska šikanování. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MUNI, 2009. s. 241-252, 11 s. pd. ISBN 978-80-210-5033-4.
 168. VOJTOVÁ, Věra. Dramatická výchova jako intervence u dětí v dětských domovech. 2009. ISBN 978-80-210-4849-2.
 169. VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Dramatická výchova v konceptu inkluzivní edukace. In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2009. 300 s. ISBN 978-80-903832-7-2.
 170. VÍTKOVÁ, Marie, Věra VOJTOVÁ, Jiří NĚMEC, David JOHNSTONE, John VISSER, Ladislav NYKL, Victoria SORIANO DE GRACIA, Amanda WATKINS, Jette LENTZ, Kirsten HANSEN a Marie PAVLOVSKÁ. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2009. 155 s. Pd. ISBN 978-80-210-5106-5.
 171. PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Enforcing competencies in children with the risk of behavioral disorder in conditions of childrens home and practical primary boarding school. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. - Topical issues in Health Education. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 299-312, 13 s. ISBN 978-80-210-4930-7.
 172. VÍTKOVÁ, Marie. Funkce speciálně pedagogické podpory v inkluzivním vzdělávání a komparace v německém a českém školství. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vítková, M., Vojtová, V. (eds.). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 12 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 173. VAĎUROVÁ, Helena. Historický vývoj a současné pojetí inkluzivního vzdělávání. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 15 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 174. NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Inclusive Education as a Factor of Socialization of the Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Perspective. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ et al.. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2009. s. 15–28, 14 s. Pd. ISBN 978-80-210-5106-5.
 175. VOJTOVÁ, Věra a Jiří NĚMEC. Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2009. s. 21-38, 17 s. pd. ISBN 978-80-210-5033-4.
 176. PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Institutional Care Home Based Strategies for Intervention. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ et al.. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 127–140, 14 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5106-5.
 177. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema a Jiří NĚMEC. Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 178. NĚMEC, Jiří a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 211-227, 17 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4.
 179. KLAPKO, Dušan. Interaktivní divadlo jako předmět výzkumného šetření. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Brno: Paido, 2009. s. 61-217. ISBN 978-80-7315-188-1.
 180. SIEGLOVÁ, Naděžda. Komunikace českých žáků a žáků cizinců s lyrickým textem (výzkum recepce). In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků se SVP Education of Socialy Disadvantaget Students Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 10 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 181. BOČKOVÁ, Barbora a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační schopnosti žáků se sociálním znevýhodněním. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 91-101, 10 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4.
 182. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodněných žáků ve školních vzdělávacích programech. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 183. VOJTOVÁ, Věra. Kvalita života školy z perspektivy žáků se sociálním znevýhodněním. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MUNI, 2009. s. 77-90, 13 s. pd. ISBN 978-80-210-5033-4.
 184. VOJTOVÁ, Věra. Multicultural Diversity and Special Needs Education in Assessment Perspective. 2009.
 185. KLAPKO, Dušan. Obsahová analýza plánované verze školního vzdělávacího programu z hlediska práce se sociálně znevýhodněnými skupinami. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 59-74, 16 s. <I>Speciální pedagogika</I>. ISBN 978-80-210-5033-4.
 186. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 10 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 187. KLENKOVÁ, Jiřina a Pavla ŠVOJGROVÁ. Poradenství pro integrovaného žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 13 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 188. VOJTOVÁ, Věra. Postoje dětí z DD ke kvalitě života školy. In FICE konference. 2009.
 189. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Postoje vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Masarykva univerzita, 2009. 16 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 190. BOČKOVÁ, Barbora. Problematika terapie specificky narušeného vývoje řeči z pohledu logpedů ze speciálně pedagogických center. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 13 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 191. MAKYDOVÁ, Lucie a Josef TRNA. Přírodovědné učení úlohy pro žáky se specifickými poruchami učení. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 7 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 192. VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Rozvoj grafomotorických schopností v období před zahájením povinné školní docházky. In Vítková, M., Vojtová, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 2009. ISBN 978-80-7315-188-1.
 193. HRICOVÁ, Lenka. Situace v oblasti vzdělávání sluchově postižených v Africe. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 12 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 194. ZÍTKOVÁ, Jitka. Slovesná tvořivost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a různou úrovní individuálního čtenářství. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 14 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 195. KAIPROVÁ, Martina a Věra VOJTOVÁ. Sociálně terapeutická dílna Café Práh. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 349-358, 9 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4.
 196. VOJTOVÁ, Věra. Sociální znevýhodnění a přístup ke vzdělání. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 3. konference výzkumného záměru. 2009.
 197. ŠUBRTOVÁ, Milena. Specializované edice literatury pro děti a mládež zohledňující potřeby dyslektických žáků. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 198. BAZALOVÁ, Barbora. Speciální potřeby žáků s poruchami autistického spektra. Realizace výzkumného záměru. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 199. PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Strategie intervence u dětí v dětských domovech. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálními znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 327-342, 16 s. Pd-38/09-02/58. ISBN 978-80-210-5033-4.
 200. VOJTOVÁ, Věra. Škola pro všechny - vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí. Orbis Scholae, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, roč. 1/3, č. 1, s. 79 - 97. ISSN 1802-4637.
 201. BLAŽKOVÁ, Růžena a Lenka ŠIROKÁ. Vliv dyskalkulie na profesní orientaci žáka. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. první. Brno: MU, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 202. KALEJA, Martin. Vybrané faktory ovlivňující komunikaci mezi učitelem a romským žákem. In VÍTKOVÁ, Marie, Věra VOJTOVÁ a (EDS.). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 203. REMSOVÁ, Lenka. Využití interaktivního divadla v rámci předvýzkumného šetření metodou focus group. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 1-16, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 204. DOLEŽALOVÁ, Lenka, Lenka HRICOVÁ a Hana ABBODOVÁ. Vzdělávání žáků se sluchovým postižením ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 12 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 205. NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 381 s. Pd. ISBN 978-80-210-5033-4.
 206. VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 207. VOJTOVÁ, Věra, Jiří NĚMEC a Ilona FIALOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 3. konference výzkumného záměru PdF MU. 2009.
 208. PANČOCHA, Karel. Zneužívání návykových látek u jedinců se získaným tělesným postižením. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 209. 2008

 210. VOJTOVÁ, Věra. Behaviour Disorders. In ŠIMONÍK, O.; VÍTKOVÁ, M. Pregraduate Teacher Training 2. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. s. 154-162, 9 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7392-058-6.
 211. PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: MU Brno, 2008. s. 75-75, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 212. VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 136 s. učebnice. ISBN 978-80-210-4573-6.
 213. VOJTOVÁ, Věra. Postoje žáků základních škol k prostředí školy; ověření škály k měření postojů žáků vůči škole; výzkumné teze. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 285 - 298, 23 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5.
 214. VOJTOVÁ, Věra. Prevence i intervence jako podpora sociálních kompetencí dětí v riziku poruch chování. In Evžen Řehulka. ŘEHULKA, Evžen. Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MUNI, 2008. s. 66-71, 5 s. ISBN 978-80-7392-077-7.
 215. VOJTOVÁ, Věra. Problematika spolupráce školy a policie při šetření delikvence dětí a mladistvých. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Muni, 2008. s. 285-298, 14 s. pedagogika. ISBN 978-80-210-4736-5.
 216. VOJTOVÁ, Věra. Quality of school life from the pupils´ perspective; research thesis. In ŘEHULKOVÁ, O., ŘEHULKA, E., BLATNÝ, M., MAREŠ, J.Quality of Life in the context of Health and Illness. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 78 - 89, 11 s. ISBN 978-80-7392-073-9.
 217. VOJTOVÁ, Věra. (Speciální) vzdělávací potřeby žáků v riziku a s poruchami chování a kvalita vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M.et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 273-284, 11 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5.
 218. VOJTOVÁ, Věra. Úvod do etopedie. 1. vydání. Brno: Paido, 2008. 128 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-166-9.
 219. VOJTOVÁ, Věra. Úvod do etopedie. Brno: Paido, 2008. 128 s.
 220. 2007

 221. VOJTOVÁ, Věra. Interconnectendess in Systems. In Diagnostics and Planning. 1.vyd. Berlín: Frank a Timme, 2007. s. 219-227, 8 s. Euroepan Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-033-7.
 222. VOJTOVÁ, Věra. Intervence jako sebepodpora u žáků s dispozicí k poruchám chování. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 117-119, 2 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
 223. VOJTOVÁ, Věra. Vernetzung in Systemen. In Diagnostik und Planung. 1. vyd. Berlin: Frank and Timme, 2007. s. 90 - 102, 12 s. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-033-7.
 224. 2006

 225. STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventionen. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 s. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-035-1.
 226. STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventionen. : Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006.
 227. STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventionen. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 s. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-035-1.
 228. STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventions. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9.
 229. PITNEROVÁ, Pavla. Komunikace u sluchově postižených dětí. Vliv mezilidských vztahů a komunikace na osobnost. In KLENKOVÁ, Jiřina a Věra VOJTOVÁ. Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. brno: PdF MU Brno, 2006. 8 s.
 230. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion. 1. vydání. Berlín: Frank & Timme GmbH, 2006. 266 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 978-3-86596-038-2.
 231. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion. : Frank & Timme GmbH, 2006.
 232. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pedagogical Roots to Inclusion. 1. vyd. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2006. 266 s. European Inclusion Studies. ISBN 3-86596-038-3.
 233. VOJTOVÁ, Věra. Problematika efektivity výuky žáků s rizikem poruchy emocí a chování. In Pokorná, V. Inkluzivní a kognitivní edukace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006. s. 129-141, 11 s. ISBN 80-7290-258-X.
 234. 2005

 235. KREGCJK (HG.), Konrad a Věra VOJTOVÁ. Equality in the classroom practice. In Intensiv-programm: Philosophieren mit Kindern mit unterschiedlichem Hintergrund. 1. vyd. Wien: Lit Verlag, 2005. s. 71-77, 8 s. ISBN 3-8258-8939-4.
 236. KREGCJK, Konrad (Hg) a Věra VOJTOVÁ. Evaluation as a tool for improving positive classroom atmosphere. In Philosphieren mit Kindern mit und ohne Behinderungen. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2005. s. 31-38, 8 s. ISBN 3-8258-8409-0.
 237. KREGCJK, K. a Věra VOJTOVÁ. Changes and trends in education in the Czech Republic. In Philosphieren mit Kindern mit und ohne Behinderungen. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2005. s. 39-44, 6 s. Band 9. ISBN 3-8258-7218-1.
 238. STŘELEC, Stanislav a Věra VOJTOVÁ. Chování žáků jako edukační problém. In Studie z teorie a metodiky výchovy II. 1. vyd. Brno: MU, 2005. s. 55-88, 13 s. ISBN 80-210-3687-7.
 239. VOJTOVÁ, Věra. Kázeňská politika školy. Komenský, Brno: PdF, MU, 2005, roč. 3/2005, č. 3, s. 3-7. ISSN 0323-0449.
 240. 2004

 241. VOJTOVÁ, Věra. Formy integrativního vzdělávání žáků s poruchami chování ve Spolkové zemi Baden-Württenberg. In Integrativní speciální pedagogika, Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido, 2004. s. 423-426, 4 s. ISBN 80-7315-071-9.
 242. VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly etopedie I., Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 1.vyd. Brno: MU v Brně, 2004. 94 s. Učebnice. ISBN 80-210-3532-3.
 243. VOJTOVÁ, Věra. Problematika kázně na základní škole II. Speciální pedagogika, Praha: UK, PdF, 2004, roč. 14/2004, č. 1, s. 11-15. ISSN 1211-2720.
 244. 2003

 245. VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Edukace žáků s poruchami chování. In Integrativní školní pedagogika. 1.vyd. Brno: MSD, 2003. s. 191 - 203, 13 s. ISBN 80-86633-07-1.
 246. VOJTOVÁ, Věra. Jak předcházet kázeňským problémům. Moderní vyučování, Kladno: AISIS Kladno, 2003, VII/2003, č. 7, s. 3-4. ISSN 1211-6858.
 247. VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Poradenství v rámci školy. In Otázky speciálně pedagogického poradenství. 1. vyd. Brno: MSD, 2003. s. 176-182, 7 s. ISBN 80-86633-08-X.
 248. VOJTOVÁ, Věra. Problematika kázně na základní škole I,. Speciální pedagogika, Praha: UK, PdF, 2003, roč. 13/2003, č. 4, s. 297-303. ISSN 1211-2720.
 249. VOJTOVÁ, Věra. Škola a její role při ovlivňování chování žáků. In Problematika integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ, ZŠ a SŠ, školských zařízení, do MŠ, ZŠ, SŠ a školských zařízení. 1. vyd. Olomouc: UP, 2003. s. 53-63, 10 s. ISBN 80-244-0725-6.
 250. 2002

 251. VOJTOVÁ, Věra. National Coordinator in European Agency for Special Needs and Inclusive Education for Czech republic. : National Coordinator in European Agency for Special Needs and Inclusive Education for Czech republic, 2002 - 2016.
 252. 1996

 253. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Zkušenosti s integrací v Dánsku a Itálii. In Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice. 1.vyd. Brno: Paido, 1996. s. 72-77, 5 s. ISBN 80-85931-27-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2020 02:26