MPX46 Odborná praxe IV – Odborná praxe v zahraničí

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
10 pracovních dnů po 8 h. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Sochorová (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Sochorová
Centrum dalšího vzdělávání – Střediska komerčních aktivit – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání – Střediska komerčních aktivit – Právnická fakulta
Předpoklady
((( MP217BZk Opakovaná bloková zkouška A || MP219BZk Souborka teoreticko-historická || CM219BZk Souborka teoreticko-hist (CŽV) ) && ( CM302Zk Management || MP302Zk Management || MV301K Management )&& ( CM302Z Management cv. || MP302Z Management - cvičeni || MV301K Management ) && ( CM305Z Psychologie sem || MP305Z Psychologie sem || CM411Z Psychologie sem || MP411Z Psychologie sem || MV401K Psychologie ) && ( CM305Zk Psychologie || MP305Zk Psychologie || CM411Zk Psychologie || MP411Zk Psychologie || MV401K Psychologie )) || (( MP103Zk Obecné právní dějiny || CM103ZK Obecné právní dějiny ) && ( MP113Zk Teorie práva || CM113Zk Teorie práva ) && ( MP121Zk Státověda || CM121Zk Státověda ) && ( MP102Zk Sociologie práva || CM102Zk Sociologie práva || MP212Zk Sociologie práva || CM212Zk Sociologie práva ) && ( MP203Zk Římské právo II || CM203Zk Římské právo II ) && ( MP201Zk České právní dějiny novověku || CM201Zk České právní dějiny novověku ) && ( MP220K Praktikum z teorie práva || CM220K Praktikum z teorie práva ) && ( MP204Zk Politologie || CM204Zk Politologie ) && ( MP215Zk Úvod do mezinar. a ev. práva || CM215Zk Úvod do ev. a mezinar. práva ) && ( MP315K Akademické psaní || MP222K Akademické psaní || CM315K Akademické psaní || CM222K Akademické psaní ))) && ( CM312K Cvičení z Právní informatiky || MP312K Cvičení z Právní informatiky || CM414K Cvičení z Právní informatiky || MP414K Cvičení z Právní informatiky || MP221K Právní informatika || CM221K Právní informatika || MP314K Právní informatika || CM314K Právní informatika ) && ( CM306Z Jazyk I.3. Něm. || MP306Z Jazyk I.3. Něm. || CM308Z Jazyk I.3. Ang. || MP309Z Jazyk I.3. Ang. || MP307Z Jazyk I.3. Fra. ) && ( CM406Zk Jazyk I. 4 - N || MP406Zk Jazyk I.4. Něm. || CM408Zk Jazyk I. 4 - A || MP409Zk Jazyk I.4 Ang. || MP407Zk Jazyk I.4. Fra. ) && ( CM301Z Národní hospodářství - seminář || MP301Z Národní hospodářství - seminář ) && ( CM301Zk Národní hospodářství || MP301Zk Národní hospodářství ) && ( CM310Z Ústavní právo II sem || MP310Z Ústavní právo II sem || MP403Z Ústavní právo II sem ) && ( CM310Zk Ústavní právo II || MP310Zk Ústavní právo II || MP403Zk Ústavní právo II ) && ( CM311Z Občanské právo II || MP311Z Občanské právo II || MP401Z Občanské právo II ) && ( CM404Z Pracovní právo I || MP404Z Pracovní právo I ) && ( CM405Z Obchodní právo I || MP405Z Obchodní právo I ) && ( CM410Z Občan. právo III cv. || MP410Z Občan. právo III cv. ) && ( CM410Zk Občanské právo III || MP410Zk Občanské právo III || MP501Zk Občanské právo III ) && ( CM412Z Politologie sem || MP412Z Politologie sem || MP105Z Politologie sem || CM204Zk Politologie || MP204Zk Politologie ) && ( CM412Zk Politologie || MP412Zk Politologie || MP105Zk Politologie || CM204Zk Politologie || MP204Zk Politologie ) && ( CM413Z Občan. p. procesní I || MP413Z Civilní právo procesní I || MP503Z Občan. p. procesní I ) && ( MP504K Mezinárodní právo soukromé I || MP504Z Mezinárodní právo soukromé I ) && ( MP402Z Rodinné právo sem || MP509Z Rodinné právo sem ) && MP502Z Pracovní právo II seminář && MP506Z Obchodní právo II && MP510Z Civilní právo procesní II sem && MP511Z Pr. duševního vlast. cv. && ! NOWANY ( MPX4 Odborná praxe IV , MPX40 Odborná praxe IV – Advokacie , MPX41 Odborná praxe IV – Fin. správa , MPX42 Odborná praxe IV – Justice , MPX43 Odborná praxe IV – NGO , MPX44 Odborná praxe IV – Notářství , MPX45 Odborná praxe IV – Exek. úřad , MPX47 Odborná praxe IV – St.spr,sam. , MPX48 Odborná praxe IV – ÚOSS , MPX49 Odborná praxe IV – Podn. praxe ) && ( NOW ( MPX1 Odborná praxe I ) || MPX1 Odborná praxe I || NOW ( MPX10 Odborná praxe I – Advokacie ) || MPX10 Odborná praxe I – Advokacie || NOW ( MPX11 Odborná praxe I – Fin. správa ) || MPX11 Odborná praxe I – Fin. správa || NOW ( MPX12 Odborná praxe I – Justice ) || MPX12 Odborná praxe I – Justice || NOW ( MPX13 Odborná praxe I – NGO ) || MPX13 Odborná praxe I – NGO || NOW ( MPX14 Odborná praxe I – Notářství ) || MPX14 Odborná praxe I – Notářství || NOW ( MPX15 Odborná praxe I – Exek. úřad ) || MPX15 Odborná praxe I – Exek. úřad || NOW ( MPX16 Odborná praxe I – OP v zahr. ) || MPX16 Odborná praxe I – OP v zahr. || NOW ( MPX17 Odborná praxe I – St.spr,sam. ) || MPX17 Odborná praxe I – St.spr,sam. || NOW ( MPX18 Odborná praxe I – ÚOSS ) || MPX18 Odborná praxe I – ÚOSS || NOW ( MPX19 Odborná praxe I – Podn. praxe ) || MPX19 Odborná praxe I – Podn. praxe ) && ( NOW ( MPX20 Odborná praxe II – Advokacie ) || MPX20 Odborná praxe II – Advokacie || NOW ( MPX21 Odborná praxe II – Fin. správa ) || MPX21 Odborná praxe II – Fin. správa || NOW ( MPX22 Odborná praxe II – Justice ) || MPX22 Odborná praxe II – Justice || NOW ( MPX23 Odborná praxe II – NGO ) || MPX23 Odborná praxe II – NGO || NOW ( MPX24 Odborná praxe II – Notářství ) || MPX24 Odborná praxe II – Notářství || NOW ( MPX25 Odborná praxe II – Exek. úřad ) || MPX25 Odborná praxe II – Exek. úřad || NOW ( MPX26 Odborná praxe II – OP v zahr. ) || MPX26 Odborná praxe II – OP v zahr. || NOW ( MPX27 Odborná praxe II – St.spr,sam. ) || MPX27 Odborná praxe II – St.spr,sam. || NOW ( MPX28 Odborná praxe II – ÚOSS ) || MPX28 Odborná praxe II – ÚOSS || NOW ( MPX29 Odborná praxe II – Podn. praxe ) || MPX29 Odborná praxe II – Podn. praxe || NOW ( MPX2 Odborná praxe II ) || MPX2 Odborná praxe II ) && ( NOW ( MPX30 Odborná praxe III – Advokacie ) || MPX30 Odborná praxe III – Advokacie || NOW ( MPX31 Odborná praxe III – Fin.správa ) || MPX31 Odborná praxe III – Fin.správa || NOW ( MPX32 Odborná praxe III – Justice ) || MPX32 Odborná praxe III – Justice || NOW ( MPX33 Odborná praxe III – NGO ) || MPX33 Odborná praxe III – NGO || NOW ( MPX34 Odborná praxe III – Notářství ) || MPX34 Odborná praxe III – Notářství || NOW ( MPX35 Odborná praxe III – Exek. úřad ) || MPX35 Odborná praxe III – Exek. úřad || NOW ( MPX36 Odborná praxe III – OP v zahr. ) || MPX36 Odborná praxe III – OP v zahr. || NOW ( MPX37 Odborná praxe III– St.spr,sam. ) || MPX37 Odborná praxe III– St.spr,sam. || NOW ( MPX38 Odborná praxe III – ÚOSS ) || MPX38 Odborná praxe III – ÚOSS || NOW ( MPX39 Odborná praxe III – Podn.praxe ) || MPX39 Odborná praxe III – Podn.praxe || NOW ( MPX3 Odborná praxe III ) || MPX3 Odborná praxe III ) && ! NOWANY ( PV001 Odborná praxe I. , PV002 Odborná praxe II. , PV003 Odborná praxe III. , PV004 Odborná praxe IV. , PV00 Odborná praxe ) && ! MPX4 Odborná praxe IV && ! MPX40 Odborná praxe IV – Advokacie && ! MPX41 Odborná praxe IV – Fin. správa && ! MPX42 Odborná praxe IV – Justice && ! MPX43 Odborná praxe IV – NGO && ! MPX44 Odborná praxe IV – Notářství && ! MPX45 Odborná praxe IV – Exek. úřad && ! MPX47 Odborná praxe IV – St.spr,sam. && ! MPX48 Odborná praxe IV – ÚOSS && ! MPX49 Odborná praxe IV – Podn. praxe
Student je povinen se před nástupem na každou praxi přihlásit k příslušné praxi prostřednictvím Rozpisu témat v IS a vyplnit Google formulář (odkaz je u každého rozpisu). Bez toho není možné praxi následně uznat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provázání teoretických poznatků získaných při studiu a praxe. Student plní odbornou praxi v rozsahu 10 pracovních dnů po dohodě s poskytovatelem, na základě jeho příkazů a pod jeho odborným dohledem.
Osnova
  • Na základě dohody s poskytovatelem praxe je výkon odborné praxe vždy individuální, obecně lze náplň praxe definovat jako analýzu případů, přípravu stanovisek, zpracovávání návrhů jejich řešení a příp. i provedení připraveného řešení, studování již vyřešených zajímavých právních situací, konzultování jednotlivých úkonů a úkolů se zodpovědným pracovníkem. Na závěr je poskytovatel povinen ve lhůtě 3 dnů od ukončení praxe vyhotovit praktikantovi Potvrzení o absolvování odborné praxe.
Literatura
  • HUMPOLÍČEK, Pavel a Alena UHROVÁ. Desatero pro praxi - aneb jak využít povinnost. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2006, 12 s. ISBN 80-86633-57-8. URL URL info
Výukové metody
praxe dle pokynů pověřené osoby poskytovatele
Metody hodnocení
Na základě předloženého Potvrzení o absolvování odborné praxe bude studentovi zapsán zápočet.
Informace učitele
http://www.praxe.law.muni.cz
Podrobné informace k vykonávání odborné praxe, zápisu jednotlivých předmětů, podmínek pro uznávání vykonaných praxí a další jsou k dispozici v popisu studijního plánu a dále také na portálu odborných praxí www.praxe.law.muni.cz. Dotazy směřujte na Jana.Wurzlerova@law.muni.cz
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2020/MPX46