MPP10 Odborná praxe I – Advokacie

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
10 pracovních dnů po 8 h. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Marcela Šlesová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Předpoklady
((( MP217BZk Opakovaná bloková zkouška A || MP219BZk Souborka teoreticko-historická || CM219BZk Souborka teoreticko-hist (CŽV) ) && ( CM302Zk Management || MP302Zk Management || MV301K Management )&& ( CM302Z Management cv. || MP302Z Management - cvičeni || MV301K Management ) && ( CM305Z Psychologie sem || MP305Z Psychologie sem || CM411Z Psychologie sem || MP411Z Psychologie sem || MV401K Psychologie ) && ( CM305Zk Psychologie || MP305Zk Psychologie || CM411Zk Psychologie || MP411Zk Psychologie || MV401K Psychologie )) || (( MP103Zk Obecné právní dějiny || CM103ZK Obecné právní dějiny ) && ( MP113Zk Teorie práva I || CM113Zk Teorie práva ) && ( MP121Zk Státověda || CM121Zk Státověda ) && ( MP102Zk Sociologie práva || CM102Zk Sociologie práva || MP212Zk Sociologie práva || CM212Zk Sociologie práva ) && ( MP203Zk Římské právo II || CM203Zk Římské právo II ) && ( MP201Zk České právní dějiny novověku || CM201Zk České právní dějiny novověku ) && ( MP220K Teorie práva II || CM220K Praktikum z teorie práva ) && ( MP204Zk Politologie || CM204Zk Politologie ) && ( MP215Zk Úvod do mezinar. a ev. práva || CM215Zk Úvod do ev. a mezinar. práva ) && ( MP315K Akademické psaní || MP222K Akademické psaní || CM315K Akademické psaní || CM222K Akademické psaní ))) && ( CM312K Cvičení z Právní informatiky || MP312K Cvičení z Právní informatiky || CM414K Cvičení z Právní informatiky || MP414K Cvičení z Právní informatiky || MP221K Právní informatika || CM221K Právní informatika || MP314K Právní informatika || CM314K Právní informatika ) && ( CM306Z Jazyk I.3. Něm. || MP306Z Jazyk I.3. Něm. || CM308Z Jazyk I.3. Ang. || MP309Z Jazyk I.3. Ang. || MP307Z Jazyk I.3. Fra. ) && ( CM406Zk Jazyk I. 4 - N || MP406Zk Jazyk I.4. Něm. || CM408Zk Jazyk I. 4 - A || MP409Zk Jazyk I.4 Ang. || MP407Zk Jazyk I.4. Fra. ) && ( CM301Z Národní hospodářství - seminář || MP301Z Národní hospodářství - seminář ) && ( CM301Zk Národní hospodářství || MP301Zk Národní hospodářství ) && ( CM310Z Ústavní právo II sem || MP310Z Ústavní právo II sem || MP403Z Ústavní právo II sem ) && ( CM310Zk Ústavní právo II || MP310Zk Ústavní právo II || MP403Zk Ústavní právo II ) && ( CM311Z Občanské právo II || MP311Z Občanské právo II || MP401Z Občanské právo II ) && ( CM404Z Pracovní právo I || MP404Z Pracovní právo I ) && ( CM405Z Obchodní právo I || MP405Z Obchodní právo I ) && ( CM410Z Občan. právo III cv. || MP410Z Občan. právo III cv. ) && ( CM410Zk Občanské právo III || MP410Zk Občanské právo III || MP501Zk Občanské právo III ) && ( CM412Z Politologie sem || MP412Z Politologie sem || MP105Z Politologie sem || CM204Zk Politologie || MP204Zk Politologie ) && ( CM412Zk Politologie || MP412Zk Politologie || MP105Zk Politologie || CM204Zk Politologie || MP204Zk Politologie ) && ( CM413Z Občan. p. procesní I || MP413Z Civilní právo procesní I || MP503Z Občan. p. procesní I ) && ( MP504K Mezinárodní právo soukromé I || MP504Z Mezinárodní právo soukromé I ) && ( MP402Z Rodinné právo sem || MP509Z Rodinné právo sem ) && MP502Z Pracovní právo II seminář && MP506Z Obchodní právo II && MP510Z Civilní právo procesní II sem && MP511Z Pr. duševního vlast. cv. && ! NOWANY ( MPX1 Odborná praxe I , MPX11 Odborná praxe I – Fin. správa , MPX12 Odborná praxe I – Justice , MPX13 Odborná praxe I – NGO , MPX14 Odborná praxe I – Notářství , MPX15 Odborná praxe I – Exek. úřad , MPX16 Odborná praxe I – OP v zahr. , MPX17 Odborná praxe I – St.spr,sam. , MPX18 Odborná praxe I – ÚOSS , MPX19 Odborná praxe I – Podn. praxe ) && ! NOWANY ( PV001 Odborná praxe I. , PV002 Odborná praxe II. , PV003 Odborná praxe III. , PV004 Odborná praxe IV. , PV00 Odborná praxe ) && ! MPX1 Odborná praxe I && ! MPX11 Odborná praxe I – Fin. správa && ! MPX12 Odborná praxe I – Justice && ! MPX13 Odborná praxe I – NGO && ! MPX14 Odborná praxe I – Notářství && ! MPX15 Odborná praxe I – Exek. úřad && ! MPX16 Odborná praxe I – OP v zahr. && ! MPX17 Odborná praxe I – St.spr,sam. && ! MPX18 Odborná praxe I – ÚOSS && ! MPX19 Odborná praxe I – Podn. praxe
Student je povinen se před nástupem na každou praxi přihlásit k příslušné praxi prostřednictvím Rozpisu témat v IS a vyplnit Google formulář (odkaz je u každého rozpisu). Bez toho není možné praxi následně uznat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provázání teoretických poznatků získaných při studiu a praxe. Student plní odbornou praxi v rozsahu 10 pracovních dnů po dohodě s poskytovatelem, na základě jeho příkazů a pod jeho odborným dohledem.
Osnova
  • Na základě dohody s poskytovatelem praxe je výkon odborné praxe vždy individuální, obecně lze náplň praxe definovat jako analýzu případů, přípravu stanovisek, zpracovávání návrhů jejich řešení a příp. i provedení připraveného řešení, studování již vyřešených zajímavých právních situací, konzultování jednotlivých úkonů a úkolů se zodpovědným pracovníkem. Na závěr je poskytovatel povinen vyhotovit praktikantovi Potvrzení o absolvování odborné praxe.
Literatura
  • HUMPOLÍČEK, Pavel a Alena UHROVÁ. Desatero pro praxi - aneb jak využít povinnost. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2006. 12 s. ISBN 80-86633-57-8. URL URL info
Výukové metody
praxe dle pokynů pověřené osoby poskytovatele
Metody hodnocení
Na základě předloženého Potvrzení o absolvování odborné praxe bude studentovi zapsán zápočet.
Informace učitele
http://www.praxe.law.muni.cz
Podrobné informace k vykonávání odborné praxe, zápisu jednotlivých předmětů, podmínek pro uznávání vykonaných praxí a další jsou k dispozici v popisu studijního plánu a dále také na portálu odborných praxí www.praxe.law.muni.cz. Dotazy směřujte na Jana.Wurzlerova@law.muni.cz
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.