MPP31 Odborná praxe III – Podniková praxe

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
10 pracovních dnů po 8 h. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Marcela Šlesová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Předpoklady
((( MP217BZk Opakovaná bloková zkouška A || MP219BZk Souborka teoreticko-historická || CM219BZk Souborka teoreticko-hist (CŽV) ) && ( CM302Zk Management || MP302Zk Management || MV301K Management )&& ( CM302Z Management cv. || MP302Z Management - cvičeni || MV301K Management ) && ( CM305Z Psychologie sem || MP305Z Psychologie sem || CM411Z Psychologie sem || MP411Z Psychologie sem || MV401K Psychologie ) && ( CM305Zk Psychologie || MP305Zk Psychologie || CM411Zk Psychologie || MP411Zk Psychologie || MV401K Psychologie )) || (( MP103Zk Obecné právní dějiny || CM103ZK Obecné právní dějiny ) && ( MP113Zk Teorie práva I || CM113Zk Teorie práva ) && ( MP121Zk Státověda || CM121Zk Státověda ) && ( MP102Zk Sociologie práva || CM102Zk Sociologie práva || MP212Zk Sociologie práva || CM212Zk Sociologie práva ) && ( MP203Zk Římské právo II || CM203Zk Římské právo II ) && ( MP201Zk České právní dějiny novověku || CM201Zk České právní dějiny novověku ) && ( MP220K Teorie práva II || CM220K Praktikum z teorie práva ) && ( MP204Zk Politologie || CM204Zk Politologie ) && ( MP215Zk Úvod do mezinar. a ev. práva || CM215Zk Úvod do ev. a mezinar. práva ) && ( MP315K Akademické psaní || MP222K Akademické psaní || CM315K Akademické psaní || CM222K Akademické psaní ))) && ( CM312K Cvičení z Právní informatiky || MP312K Cvičení z Právní informatiky || CM414K Cvičení z Právní informatiky || MP414K Cvičení z Právní informatiky || MP221K Právní informatika || CM221K Právní informatika || MP314K Právní informatika || CM314K Právní informatika ) && ( CM306Z Jazyk I.3. Něm. || MP306Z Jazyk I.3. Něm. || CM308Z Jazyk I.3. Ang. || MP309Z Jazyk I.3. Ang. || MP307Z Jazyk I.3. Fra. ) && ( CM406Zk Jazyk I. 4 - N || MP406Zk Jazyk I.4. Něm. || CM408Zk Jazyk I. 4 - A || MP409Zk Jazyk I.4 Ang. || MP407Zk Jazyk I.4. Fra. ) && ( CM301Z Národní hospodářství - seminář || MP301Z Národní hospodářství - seminář ) && ( CM301Zk Národní hospodářství || MP301Zk Národní hospodářství ) && ( CM310Z Ústavní právo II sem || MP310Z Ústavní právo II sem || MP403Z Ústavní právo II sem ) && ( CM310Zk Ústavní právo II || MP310Zk Ústavní právo II || MP403Zk Ústavní právo II ) && ( CM311Z Občanské právo II || MP311Z Občanské právo II || MP401Z Občanské právo II ) && ( CM404Z Pracovní právo I || MP404Z Pracovní právo I ) && ( CM405Z Obchodní právo I || MP405Z Obchodní právo I ) && ( CM410Z Občan. právo III cv. || MP410Z Občan. právo III cv. ) && ( CM410Zk Občanské právo III || MP410Zk Občanské právo III || MP501Zk Občanské právo III ) && ( CM412Z Politologie sem || MP412Z Politologie sem || MP105Z Politologie sem || CM204Zk Politologie || MP204Zk Politologie ) && ( CM412Zk Politologie || MP412Zk Politologie || MP105Zk Politologie || CM204Zk Politologie || MP204Zk Politologie ) && ( CM413Z Občan. p. procesní I || MP413Z Civilní právo procesní I || MP503Z Občan. p. procesní I ) && ( MP504K Mezinárodní právo soukromé I || MP504Z Mezinárodní právo soukromé I ) && ( MP402Z Rodinné právo sem || MP509Z Rodinné právo sem ) && MP502Z Pracovní právo II seminář && MP506Z Obchodní právo II && MP510Z Civilní právo procesní II sem && MP511Z Pr. duševního vlast. cv. && ! NOWANY ( MPX3 Odborná praxe III , MPX30 Odborná praxe III – Advokacie , MPX31 Odborná praxe III – Fin.správa , MPX32 Odborná praxe III – Justice , MPX33 Odborná praxe III – NGO , MPX34 Odborná praxe III – Notářství , MPX35 Odborná praxe III – Exek. úřad , MPX36 Odborná praxe III – OP v zahr. , MPX37 Odborná praxe III– St.spr,sam. , MPX38 Odborná praxe III – ÚOSS ) && ( NOW ( MPX1 Odborná praxe I ) || MPX1 Odborná praxe I || NOW ( MPX10 Odborná praxe I – Advokacie ) || MPX10 Odborná praxe I – Advokacie || NOW ( MPX11 Odborná praxe I – Fin. správa ) || MPX11 Odborná praxe I – Fin. správa || NOW ( MPX12 Odborná praxe I – Justice ) || MPX12 Odborná praxe I – Justice || NOW ( MPX13 Odborná praxe I – NGO ) || MPX13 Odborná praxe I – NGO || NOW ( MPX14 Odborná praxe I – Notářství ) || MPX14 Odborná praxe I – Notářství || NOW ( MPX15 Odborná praxe I – Exek. úřad ) || MPX15 Odborná praxe I – Exek. úřad || NOW ( MPX16 Odborná praxe I – OP v zahr. ) || MPX16 Odborná praxe I – OP v zahr. || NOW ( MPX17 Odborná praxe I – St.spr,sam. ) || MPX17 Odborná praxe I – St.spr,sam. || NOW ( MPX18 Odborná praxe I – ÚOSS ) || MPX18 Odborná praxe I – ÚOSS || NOW ( MPX19 Odborná praxe I – Podn. praxe ) || MPX19 Odborná praxe I – Podn. praxe ) && ( NOW ( MPX20 Odborná praxe II – Advokacie ) || MPX20 Odborná praxe II – Advokacie || NOW ( MPX21 Odborná praxe II – Fin. správa ) || MPX21 Odborná praxe II – Fin. správa || NOW ( MPX22 Odborná praxe II – Justice ) || MPX22 Odborná praxe II – Justice || NOW ( MPX23 Odborná praxe II – NGO ) || MPX23 Odborná praxe II – NGO || NOW ( MPX24 Odborná praxe II – Notářství ) || MPX24 Odborná praxe II – Notářství || NOW ( MPX25 Odborná praxe II – Exek. úřad ) || MPX25 Odborná praxe II – Exek. úřad || NOW ( MPX26 Odborná praxe II – OP v zahr. ) || MPX26 Odborná praxe II – OP v zahr. || NOW ( MPX27 Odborná praxe II – St.spr,sam. ) || MPX27 Odborná praxe II – St.spr,sam. || NOW ( MPX28 Odborná praxe II – ÚOSS ) || MPX28 Odborná praxe II – ÚOSS || NOW ( MPX29 Odborná praxe II – Podn. praxe ) || MPX29 Odborná praxe II – Podn. praxe || NOW ( MPX2 Odborná praxe II ) || MPX2 Odborná praxe II ) && ! NOWANY ( PV001 Odborná praxe I. , PV002 Odborná praxe II. , PV003 Odborná praxe III. , PV004 Odborná praxe IV. , PV00 Odborná praxe ) && ! MPX3 Odborná praxe III && ! MPX30 Odborná praxe III – Advokacie && ! MPX31 Odborná praxe III – Fin.správa && ! MPX32 Odborná praxe III – Justice && ! MPX33 Odborná praxe III – NGO && ! MPX34 Odborná praxe III – Notářství && ! MPX35 Odborná praxe III – Exek. úřad && ! MPX36 Odborná praxe III – OP v zahr. && ! MPX37 Odborná praxe III– St.spr,sam. && ! MPX38 Odborná praxe III – ÚOSS
Student je povinen se před nástupem na každou praxi přihlásit k příslušné praxi prostřednictvím Rozpisu témat v IS a vyplnit Google formulář (odkaz je u každého rozpisu). Bez toho není možné praxi následně uznat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provázání teoretických poznatků získaných při studiu a praxe. Student plní odbornou praxi v rozsahu 10 pracovních dnů po dohodě s poskytovatelem, na základě jeho příkazů a pod jeho odborným dohledem.
Osnova
  • Na základě dohody s poskytovatelem praxe je výkon odborné praxe vždy individuální, obecně lze náplň praxe definovat jako analýzu případů, přípravu stanovisek, zpracovávání návrhů jejich řešení a příp. i provedení připraveného řešení, studování již vyřešených zajímavých právních situací, konzultování jednotlivých úkonů a úkolů se zodpovědným pracovníkem. Na závěr je poskytovatel povinen ve lhůtě 3 dnů od ukončení praxe vyhotovit praktikantovi Potvrzení o absolvování odborné praxe.
Literatura
  • HUMPOLÍČEK, Pavel a Alena UHROVÁ. Desatero pro praxi - aneb jak využít povinnost. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2006. 12 s. ISBN 80-86633-57-8. URL URL info
Výukové metody
praxe dle pokynů pověřené osoby poskytovatele
Metody hodnocení
Na základě předloženého Potvrzení o absolvování odborné praxe bude studentovi zapsán zápočet.
Informace učitele
http://www.praxe.law.muni.cz
Podrobné informace k vykonávání odborné praxe, zápisu jednotlivých předmětů, podmínek pro uznávání vykonaných praxí a další jsou k dispozici v popisu studijního plánu a dále také na portálu odborných praxí www.praxe.law.muni.cz. Dotazy směřujte na Jana.Wurzlerova@law.muni.cz
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.